ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی امانی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسن رضا زین آبادی، بیژن عبدالهی، (1399). آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (1395)، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14(49)، 7-23. magiran.com/p2149850
Morteza Amani, Abdul-Rahim Nave Ebrahim , Hassan Reza Zeinabadi, Bijan Abdollahi, (2020). Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions(2016), Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14(49), 7-23. magiran.com/p2149850
مرتضی امانی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسن رضا زین آبادی، بیژن عبدالهی، آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (1395). فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1399؛ 14(49): 7-23. magiran.com/p2149850
Morteza Amani, Abdul-Rahim Nave Ebrahim , Hassan Reza Zeinabadi, Bijan Abdollahi, Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions(2016), Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2020; 14(49): 7-23. magiran.com/p2149850
مرتضی امانی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسن رضا زین آبادی، بیژن عبدالهی، "آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (1395)"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 14، شماره 49 (1399): 7-23. magiran.com/p2149850
Morteza Amani, Abdul-Rahim Nave Ebrahim , Hassan Reza Zeinabadi, Bijan Abdollahi, "Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions(2016)", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 14, no.49 (2020): 7-23. magiran.com/p2149850
مرتضی امانی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسن رضا زین آبادی، بیژن عبدالهی، (1399). 'آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (1395)'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14(49)، صص.7-23. magiran.com/p2149850
Morteza Amani, Abdul-Rahim Nave Ebrahim , Hassan Reza Zeinabadi, Bijan Abdollahi, (2020). 'Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions(2016)', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14(49), pp.7-23. magiran.com/p2149850
مرتضی امانی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی. "آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (1395)". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14 ،49 ، 1399، 7-23. magiran.com/p2149850
Morteza Amani; Abdul-Rahim Nave Ebrahim ; Hassan Reza Zeinabadi; Bijan Abdollahi. "Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions(2016)", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14, 49, 2020, 7-23. magiran.com/p2149850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال