ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خانی شاکرمی، بهمن زاهدی، عبدالحسین رضایی نژاد، صادق موسوی فرد، محمدحسین عظیمی، (1399). ارزیابی صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم (رقم پر پر) در پاسخ به کاربرد ملاتونین، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(36)، 105-117. magiran.com/p2149898
Khani Shakarami, Bahman Zahedi, Abdolhossein Rezaei Nejad, Sadegh Mousavi Fard, MohammadHossien Azimi, (2020). Evaluation of physiological characteristics of Tuberose cut flower (Polianthes tuberosa cv. Double) in response to melatonin application, Journal of Plant Process and Function, 9(36), 105-117. magiran.com/p2149898
خانی شاکرمی، بهمن زاهدی، عبدالحسین رضایی نژاد، صادق موسوی فرد، محمدحسین عظیمی، ارزیابی صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم (رقم پر پر) در پاسخ به کاربرد ملاتونین. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(36): 105-117. magiran.com/p2149898
Khani Shakarami, Bahman Zahedi, Abdolhossein Rezaei Nejad, Sadegh Mousavi Fard, MohammadHossien Azimi, Evaluation of physiological characteristics of Tuberose cut flower (Polianthes tuberosa cv. Double) in response to melatonin application, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(36): 105-117. magiran.com/p2149898
خانی شاکرمی، بهمن زاهدی، عبدالحسین رضایی نژاد، صادق موسوی فرد، محمدحسین عظیمی، "ارزیابی صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم (رقم پر پر) در پاسخ به کاربرد ملاتونین"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 36 (1399): 105-117. magiran.com/p2149898
Khani Shakarami, Bahman Zahedi, Abdolhossein Rezaei Nejad, Sadegh Mousavi Fard, MohammadHossien Azimi, "Evaluation of physiological characteristics of Tuberose cut flower (Polianthes tuberosa cv. Double) in response to melatonin application", Journal of Plant Process and Function 9, no.36 (2020): 105-117. magiran.com/p2149898
خانی شاکرمی، بهمن زاهدی، عبدالحسین رضایی نژاد، صادق موسوی فرد، محمدحسین عظیمی، (1399). 'ارزیابی صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم (رقم پر پر) در پاسخ به کاربرد ملاتونین'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(36)، صص.105-117. magiran.com/p2149898
Khani Shakarami, Bahman Zahedi, Abdolhossein Rezaei Nejad, Sadegh Mousavi Fard, MohammadHossien Azimi, (2020). 'Evaluation of physiological characteristics of Tuberose cut flower (Polianthes tuberosa cv. Double) in response to melatonin application', Journal of Plant Process and Function, 9(36), pp.105-117. magiran.com/p2149898
خانی شاکرمی؛ بهمن زاهدی؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد؛ محمدحسین عظیمی. "ارزیابی صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم (رقم پر پر) در پاسخ به کاربرد ملاتونین". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،36 ، 1399، 105-117. magiran.com/p2149898
Khani Shakarami; Bahman Zahedi; Abdolhossein Rezaei Nejad; Sadegh Mousavi Fard; MohammadHossien Azimi. "Evaluation of physiological characteristics of Tuberose cut flower (Polianthes tuberosa cv. Double) in response to melatonin application", Journal of Plant Process and Function, 9, 36, 2020, 105-117. magiran.com/p2149898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال