ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکترروح الله هادی، زهرا مستفید کریق، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، (1399). مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس، فصلنامه حکمت و فلسفه، 15(3)، 231-272. magiran.com/p2150092
Rohollah Hadi , Zahra Mostafid, Seyyed Mohammadreza Hoseini Beheshti, (2020). The Epistemological Principles of Love in Plato and Rumi, According to the Dialogues of Symposium, Phaedrus Theaetetus and Divan-i Shams, Wisdom and Philosophy, 15(3), 231-272. magiran.com/p2150092
دکترروح الله هادی، زهرا مستفید کریق، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس. فصلنامه حکمت و فلسفه، 1399؛ 15(3): 231-272. magiran.com/p2150092
Rohollah Hadi , Zahra Mostafid, Seyyed Mohammadreza Hoseini Beheshti, The Epistemological Principles of Love in Plato and Rumi, According to the Dialogues of Symposium, Phaedrus Theaetetus and Divan-i Shams, Wisdom and Philosophy, 2020; 15(3): 231-272. magiran.com/p2150092
دکترروح الله هادی، زهرا مستفید کریق، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، "مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس"، فصلنامه حکمت و فلسفه 15، شماره 3 (1399): 231-272. magiran.com/p2150092
Rohollah Hadi , Zahra Mostafid, Seyyed Mohammadreza Hoseini Beheshti, "The Epistemological Principles of Love in Plato and Rumi, According to the Dialogues of Symposium, Phaedrus Theaetetus and Divan-i Shams", Wisdom and Philosophy 15, no.3 (2020): 231-272. magiran.com/p2150092
دکترروح الله هادی، زهرا مستفید کریق، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، (1399). 'مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس'، فصلنامه حکمت و فلسفه، 15(3)، صص.231-272. magiran.com/p2150092
Rohollah Hadi , Zahra Mostafid, Seyyed Mohammadreza Hoseini Beheshti, (2020). 'The Epistemological Principles of Love in Plato and Rumi, According to the Dialogues of Symposium, Phaedrus Theaetetus and Divan-i Shams', Wisdom and Philosophy, 15(3), pp.231-272. magiran.com/p2150092
دکترروح الله هادی؛ زهرا مستفید کریق؛ دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی. "مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس". فصلنامه حکمت و فلسفه، 15 ،3 ، 1399، 231-272. magiran.com/p2150092
Rohollah Hadi ; Zahra Mostafid; Seyyed Mohammadreza Hoseini Beheshti. "The Epistemological Principles of Love in Plato and Rumi, According to the Dialogues of Symposium, Phaedrus Theaetetus and Divan-i Shams", Wisdom and Philosophy, 15, 3, 2020, 231-272. magiran.com/p2150092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال