ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشنگ میرزایی، سید علی حسینی، عباس ریاضی، فاطمه قاسمی فرد، مهدی جعفری عوری، سمانه حسین زاده، نرگس هوشمندزاده، (1399). اثربخشی برنامه تمرینات ادراکی حرکتی جانستون و رامون بر ارتقای مهارت های حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی: یک مطالعه کنترل شده تصادفی، فصلنامه توانبخشی، 21(1)، 88-105. magiran.com/p2150160
Hooshang Mirzaie, Seyed Ali Hosseini, Abbas Riazi, Fatemeh Ghasemi Fard, Mehdi Jafari Oori, Samaneh Hossein Zadeh, Narges Hooshmand Zadeh, (2020). The Effect of a Perceptual-Motor Program Based on Johnstone and Ramon Method on Gross Motor Skills of Children With Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial, Archives of Rehabilitation, 21(1), 88-105. magiran.com/p2150160
هوشنگ میرزایی، سید علی حسینی، عباس ریاضی، فاطمه قاسمی فرد، مهدی جعفری عوری، سمانه حسین زاده، نرگس هوشمندزاده، اثربخشی برنامه تمرینات ادراکی حرکتی جانستون و رامون بر ارتقای مهارت های حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی: یک مطالعه کنترل شده تصادفی. فصلنامه توانبخشی، 1399؛ 21(1): 88-105. magiran.com/p2150160
Hooshang Mirzaie, Seyed Ali Hosseini, Abbas Riazi, Fatemeh Ghasemi Fard, Mehdi Jafari Oori, Samaneh Hossein Zadeh, Narges Hooshmand Zadeh, The Effect of a Perceptual-Motor Program Based on Johnstone and Ramon Method on Gross Motor Skills of Children With Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial, Archives of Rehabilitation, 2020; 21(1): 88-105. magiran.com/p2150160
هوشنگ میرزایی، سید علی حسینی، عباس ریاضی، فاطمه قاسمی فرد، مهدی جعفری عوری، سمانه حسین زاده، نرگس هوشمندزاده، "اثربخشی برنامه تمرینات ادراکی حرکتی جانستون و رامون بر ارتقای مهارت های حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی: یک مطالعه کنترل شده تصادفی"، فصلنامه توانبخشی 21، شماره 1 (1399): 88-105. magiran.com/p2150160
Hooshang Mirzaie, Seyed Ali Hosseini, Abbas Riazi, Fatemeh Ghasemi Fard, Mehdi Jafari Oori, Samaneh Hossein Zadeh, Narges Hooshmand Zadeh, "The Effect of a Perceptual-Motor Program Based on Johnstone and Ramon Method on Gross Motor Skills of Children With Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial", Archives of Rehabilitation 21, no.1 (2020): 88-105. magiran.com/p2150160
هوشنگ میرزایی، سید علی حسینی، عباس ریاضی، فاطمه قاسمی فرد، مهدی جعفری عوری، سمانه حسین زاده، نرگس هوشمندزاده، (1399). 'اثربخشی برنامه تمرینات ادراکی حرکتی جانستون و رامون بر ارتقای مهارت های حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی: یک مطالعه کنترل شده تصادفی'، فصلنامه توانبخشی، 21(1)، صص.88-105. magiran.com/p2150160
Hooshang Mirzaie, Seyed Ali Hosseini, Abbas Riazi, Fatemeh Ghasemi Fard, Mehdi Jafari Oori, Samaneh Hossein Zadeh, Narges Hooshmand Zadeh, (2020). 'The Effect of a Perceptual-Motor Program Based on Johnstone and Ramon Method on Gross Motor Skills of Children With Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial', Archives of Rehabilitation, 21(1), pp.88-105. magiran.com/p2150160
هوشنگ میرزایی؛ سید علی حسینی؛ عباس ریاضی؛ فاطمه قاسمی فرد؛ مهدی جعفری عوری؛ سمانه حسین زاده؛ نرگس هوشمندزاده. "اثربخشی برنامه تمرینات ادراکی حرکتی جانستون و رامون بر ارتقای مهارت های حرکتی درشت کودکان با آسیب بینایی: یک مطالعه کنترل شده تصادفی". فصلنامه توانبخشی، 21 ،1 ، 1399، 88-105. magiran.com/p2150160
Hooshang Mirzaie; Seyed Ali Hosseini; Abbas Riazi; Fatemeh Ghasemi Fard; Mehdi Jafari Oori; Samaneh Hossein Zadeh; Narges Hooshmand Zadeh. "The Effect of a Perceptual-Motor Program Based on Johnstone and Ramon Method on Gross Motor Skills of Children With Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial", Archives of Rehabilitation, 21, 1, 2020, 88-105. magiran.com/p2150160
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال