به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروانه عباسی، بیتا شفاعتیان، (1399). سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم های دهنده ی نیتروژن و کمپلکس های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II)، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(55)، 111-124. magiran.com/p2150186
Parvaneh Abbasi, Bita Shafaatian , (2020). Synthesis, Characterization, Fluorescence and Electrochemical Studies of New Ferrocene Schiff base ligand Containing Nitrogen Donor Atoms and Its Palladium(II), Nickel(II) and Copper(II) Complexes, Journal of Applied Chemistry, 15(55), 111-124. magiran.com/p2150186
پروانه عباسی، بیتا شفاعتیان، سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم های دهنده ی نیتروژن و کمپلکس های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II). فصلنامه شیمی کاربردی، 1399؛ 15(55): 111-124. magiran.com/p2150186
Parvaneh Abbasi, Bita Shafaatian , Synthesis, Characterization, Fluorescence and Electrochemical Studies of New Ferrocene Schiff base ligand Containing Nitrogen Donor Atoms and Its Palladium(II), Nickel(II) and Copper(II) Complexes, Journal of Applied Chemistry, 2020; 15(55): 111-124. magiran.com/p2150186
پروانه عباسی، بیتا شفاعتیان، "سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم های دهنده ی نیتروژن و کمپلکس های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II)"، فصلنامه شیمی کاربردی 15، شماره 55 (1399): 111-124. magiran.com/p2150186
Parvaneh Abbasi, Bita Shafaatian , "Synthesis, Characterization, Fluorescence and Electrochemical Studies of New Ferrocene Schiff base ligand Containing Nitrogen Donor Atoms and Its Palladium(II), Nickel(II) and Copper(II) Complexes", Journal of Applied Chemistry 15, no.55 (2020): 111-124. magiran.com/p2150186
پروانه عباسی، بیتا شفاعتیان، (1399). 'سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم های دهنده ی نیتروژن و کمپلکس های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II)'، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(55)، صص.111-124. magiran.com/p2150186
Parvaneh Abbasi, Bita Shafaatian , (2020). 'Synthesis, Characterization, Fluorescence and Electrochemical Studies of New Ferrocene Schiff base ligand Containing Nitrogen Donor Atoms and Its Palladium(II), Nickel(II) and Copper(II) Complexes', Journal of Applied Chemistry, 15(55), pp.111-124. magiran.com/p2150186
پروانه عباسی؛ بیتا شفاعتیان. "سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم های دهنده ی نیتروژن و کمپلکس های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II)". فصلنامه شیمی کاربردی، 15 ،55 ، 1399، 111-124. magiran.com/p2150186
Parvaneh Abbasi; Bita Shafaatian . "Synthesis, Characterization, Fluorescence and Electrochemical Studies of New Ferrocene Schiff base ligand Containing Nitrogen Donor Atoms and Its Palladium(II), Nickel(II) and Copper(II) Complexes", Journal of Applied Chemistry, 15, 55, 2020, 111-124. magiran.com/p2150186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال