ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده فائز، لیلی صالحی، (1399). بررسی کفایت روان سنجی ابزار نگرش به پژوهش در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 9(3)، 241-250. magiran.com/p2150253
Hamideh Faez, (2020). A Psychometric Study of the Faculty’ Attitudes Towards Research Scale in Iran University of Medical Sciences, Alborz University Medical Journal, 9(3), 241-250. magiran.com/p2150253
حمیده فائز، لیلی صالحی، بررسی کفایت روان سنجی ابزار نگرش به پژوهش در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1399؛ 9(3): 241-250. magiran.com/p2150253
Hamideh Faez, A Psychometric Study of the Faculty’ Attitudes Towards Research Scale in Iran University of Medical Sciences, Alborz University Medical Journal, 2020; 9(3): 241-250. magiran.com/p2150253
حمیده فائز، لیلی صالحی، "بررسی کفایت روان سنجی ابزار نگرش به پژوهش در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 9، شماره 3 (1399): 241-250. magiran.com/p2150253
Hamideh Faez, "A Psychometric Study of the Faculty’ Attitudes Towards Research Scale in Iran University of Medical Sciences", Alborz University Medical Journal 9, no.3 (2020): 241-250. magiran.com/p2150253
حمیده فائز، لیلی صالحی، (1399). 'بررسی کفایت روان سنجی ابزار نگرش به پژوهش در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 9(3)، صص.241-250. magiran.com/p2150253
Hamideh Faez, (2020). 'A Psychometric Study of the Faculty’ Attitudes Towards Research Scale in Iran University of Medical Sciences', Alborz University Medical Journal, 9(3), pp.241-250. magiran.com/p2150253
حمیده فائز؛ لیلی صالحی. "بررسی کفایت روان سنجی ابزار نگرش به پژوهش در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 9 ،3 ، 1399، 241-250. magiran.com/p2150253
Hamideh Faez. "A Psychometric Study of the Faculty’ Attitudes Towards Research Scale in Iran University of Medical Sciences", Alborz University Medical Journal, 9, 3, 2020, 241-250. magiran.com/p2150253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال