ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرنگ اسماعیلی شاد، (1399). اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی، رفتارهای خودمراقبتی و قند خون در سالمندان فاقد رفتارهای خودمراقبتی، نشریه روانشناسی پیری، 6(1)، 1-11. magiran.com/p2150317
Behrang Esmaeilishad , (2020). The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life, Self-Care Behaviors and Blood Sugar in Elderly Lacking Self-Care Behaviors, Journal of Aging Psychology, 6(1), 1-11. magiran.com/p2150317
بهرنگ اسماعیلی شاد، اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی، رفتارهای خودمراقبتی و قند خون در سالمندان فاقد رفتارهای خودمراقبتی. نشریه روانشناسی پیری، 1399؛ 6(1): 1-11. magiran.com/p2150317
Behrang Esmaeilishad , The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life, Self-Care Behaviors and Blood Sugar in Elderly Lacking Self-Care Behaviors, Journal of Aging Psychology, 2020; 6(1): 1-11. magiran.com/p2150317
بهرنگ اسماعیلی شاد، "اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی، رفتارهای خودمراقبتی و قند خون در سالمندان فاقد رفتارهای خودمراقبتی"، نشریه روانشناسی پیری 6، شماره 1 (1399): 1-11. magiran.com/p2150317
Behrang Esmaeilishad , "The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life, Self-Care Behaviors and Blood Sugar in Elderly Lacking Self-Care Behaviors", Journal of Aging Psychology 6, no.1 (2020): 1-11. magiran.com/p2150317
بهرنگ اسماعیلی شاد، (1399). 'اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی، رفتارهای خودمراقبتی و قند خون در سالمندان فاقد رفتارهای خودمراقبتی'، نشریه روانشناسی پیری، 6(1)، صص.1-11. magiran.com/p2150317
Behrang Esmaeilishad , (2020). 'The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life, Self-Care Behaviors and Blood Sugar in Elderly Lacking Self-Care Behaviors', Journal of Aging Psychology, 6(1), pp.1-11. magiran.com/p2150317
بهرنگ اسماعیلی شاد. "اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی، رفتارهای خودمراقبتی و قند خون در سالمندان فاقد رفتارهای خودمراقبتی". نشریه روانشناسی پیری، 6 ،1 ، 1399، 1-11. magiran.com/p2150317
Behrang Esmaeilishad . "The Effectiveness of Self-Care Training on Quality of Life, Self-Care Behaviors and Blood Sugar in Elderly Lacking Self-Care Behaviors", Journal of Aging Psychology, 6, 1, 2020, 1-11. magiran.com/p2150317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال