ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دلنیا شیخ اسماعیلی، پیمان حاتمیان، جهانگیر کرمی، الهه لرستانی، فرامرز مروتی، (1399). پیش بینی کیفیت خواب براساس سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان، نشریه روانشناسی پیری، 6(1)، 27-38. magiran.com/p2150319
Delniya Sheikhesmaeili, Peyman Hatamyan, Jahangir Karami , Elahe Lorestani, Faramarz Morovati, (2020). The Prediction of Sleep Quality Based on Psychological Hardiness and Happiness in the Elderly, Journal of Aging Psychology, 6(1), 27-38. magiran.com/p2150319
دلنیا شیخ اسماعیلی، پیمان حاتمیان، جهانگیر کرمی، الهه لرستانی، فرامرز مروتی، پیش بینی کیفیت خواب براساس سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان. نشریه روانشناسی پیری، 1399؛ 6(1): 27-38. magiran.com/p2150319
Delniya Sheikhesmaeili, Peyman Hatamyan, Jahangir Karami , Elahe Lorestani, Faramarz Morovati, The Prediction of Sleep Quality Based on Psychological Hardiness and Happiness in the Elderly, Journal of Aging Psychology, 2020; 6(1): 27-38. magiran.com/p2150319
دلنیا شیخ اسماعیلی، پیمان حاتمیان، جهانگیر کرمی، الهه لرستانی، فرامرز مروتی، "پیش بینی کیفیت خواب براساس سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان"، نشریه روانشناسی پیری 6، شماره 1 (1399): 27-38. magiran.com/p2150319
Delniya Sheikhesmaeili, Peyman Hatamyan, Jahangir Karami , Elahe Lorestani, Faramarz Morovati, "The Prediction of Sleep Quality Based on Psychological Hardiness and Happiness in the Elderly", Journal of Aging Psychology 6, no.1 (2020): 27-38. magiran.com/p2150319
دلنیا شیخ اسماعیلی، پیمان حاتمیان، جهانگیر کرمی، الهه لرستانی، فرامرز مروتی، (1399). 'پیش بینی کیفیت خواب براساس سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان'، نشریه روانشناسی پیری، 6(1)، صص.27-38. magiran.com/p2150319
Delniya Sheikhesmaeili, Peyman Hatamyan, Jahangir Karami , Elahe Lorestani, Faramarz Morovati, (2020). 'The Prediction of Sleep Quality Based on Psychological Hardiness and Happiness in the Elderly', Journal of Aging Psychology, 6(1), pp.27-38. magiran.com/p2150319
دلنیا شیخ اسماعیلی؛ پیمان حاتمیان؛ جهانگیر کرمی؛ الهه لرستانی؛ فرامرز مروتی. "پیش بینی کیفیت خواب براساس سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان". نشریه روانشناسی پیری، 6 ،1 ، 1399، 27-38. magiran.com/p2150319
Delniya Sheikhesmaeili; Peyman Hatamyan; Jahangir Karami ; Elahe Lorestani; Faramarz Morovati. "The Prediction of Sleep Quality Based on Psychological Hardiness and Happiness in the Elderly", Journal of Aging Psychology, 6, 1, 2020, 27-38. magiran.com/p2150319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال