ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز عینی، سید علی حسینی، متینه عبادی، مهرداد محمدزاده، (1399). مدل یابی علی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی در سالمندان، نشریه روانشناسی پیری، 6(1)، 65-77. magiran.com/p2150322
Sanaz Eyni , Seyed Ali Hosseini, Matineh Ebadi, Mehrdad Mohammadzadeh, (2020). Causal Modeling for the Quality of Life Based on Anxiety Sensitivity Through the Mediating Role of Experiential Avoidance in the Elderly, Journal of Aging Psychology, 6(1), 65-77. magiran.com/p2150322
ساناز عینی، سید علی حسینی، متینه عبادی، مهرداد محمدزاده، مدل یابی علی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی در سالمندان. نشریه روانشناسی پیری، 1399؛ 6(1): 65-77. magiran.com/p2150322
Sanaz Eyni , Seyed Ali Hosseini, Matineh Ebadi, Mehrdad Mohammadzadeh, Causal Modeling for the Quality of Life Based on Anxiety Sensitivity Through the Mediating Role of Experiential Avoidance in the Elderly, Journal of Aging Psychology, 2020; 6(1): 65-77. magiran.com/p2150322
ساناز عینی، سید علی حسینی، متینه عبادی، مهرداد محمدزاده، "مدل یابی علی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی در سالمندان"، نشریه روانشناسی پیری 6، شماره 1 (1399): 65-77. magiran.com/p2150322
Sanaz Eyni , Seyed Ali Hosseini, Matineh Ebadi, Mehrdad Mohammadzadeh, "Causal Modeling for the Quality of Life Based on Anxiety Sensitivity Through the Mediating Role of Experiential Avoidance in the Elderly", Journal of Aging Psychology 6, no.1 (2020): 65-77. magiran.com/p2150322
ساناز عینی، سید علی حسینی، متینه عبادی، مهرداد محمدزاده، (1399). 'مدل یابی علی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی در سالمندان'، نشریه روانشناسی پیری، 6(1)، صص.65-77. magiran.com/p2150322
Sanaz Eyni , Seyed Ali Hosseini, Matineh Ebadi, Mehrdad Mohammadzadeh, (2020). 'Causal Modeling for the Quality of Life Based on Anxiety Sensitivity Through the Mediating Role of Experiential Avoidance in the Elderly', Journal of Aging Psychology, 6(1), pp.65-77. magiran.com/p2150322
ساناز عینی؛ سید علی حسینی؛ متینه عبادی؛ مهرداد محمدزاده. "مدل یابی علی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی در سالمندان". نشریه روانشناسی پیری، 6 ،1 ، 1399، 65-77. magiran.com/p2150322
Sanaz Eyni ; Seyed Ali Hosseini; Matineh Ebadi; Mehrdad Mohammadzadeh. "Causal Modeling for the Quality of Life Based on Anxiety Sensitivity Through the Mediating Role of Experiential Avoidance in the Elderly", Journal of Aging Psychology, 6, 1, 2020, 65-77. magiran.com/p2150322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال