ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن مخلوق، زهرا سیمی، شهلا مولوی، بهناز محمدی، علیرضا آقایوسفی، (1399). بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 18(1)، 58-68. magiran.com/p2150344
Mohsen Mohammadi, Zahra Simi, Shahla Molavi, Behnaz Mohammadi, Alireza Aghayousefi, (2020). COMPARISON OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, ATTACHMENT STYLES, AND RESILIENCE AMONG TEENAGERS BORN WITH TWO METHODS OF CESAREAN SECTION AND VAGINAL DELIVERY, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 18(1), 58-68. magiran.com/p2150344
محسن مخلوق، زهرا سیمی، شهلا مولوی، بهناز محمدی، علیرضا آقایوسفی، بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1399؛ 18(1): 58-68. magiran.com/p2150344
Mohsen Mohammadi, Zahra Simi, Shahla Molavi, Behnaz Mohammadi, Alireza Aghayousefi, COMPARISON OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, ATTACHMENT STYLES, AND RESILIENCE AMONG TEENAGERS BORN WITH TWO METHODS OF CESAREAN SECTION AND VAGINAL DELIVERY, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 18(1): 58-68. magiran.com/p2150344
محسن مخلوق، زهرا سیمی، شهلا مولوی، بهناز محمدی، علیرضا آقایوسفی، "بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 18، شماره 1 (1399): 58-68. magiran.com/p2150344
Mohsen Mohammadi, Zahra Simi, Shahla Molavi, Behnaz Mohammadi, Alireza Aghayousefi, "COMPARISON OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, ATTACHMENT STYLES, AND RESILIENCE AMONG TEENAGERS BORN WITH TWO METHODS OF CESAREAN SECTION AND VAGINAL DELIVERY", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 18, no.1 (2020): 58-68. magiran.com/p2150344
محسن مخلوق، زهرا سیمی، شهلا مولوی، بهناز محمدی، علیرضا آقایوسفی، (1399). 'بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 18(1)، صص.58-68. magiran.com/p2150344
Mohsen Mohammadi, Zahra Simi, Shahla Molavi, Behnaz Mohammadi, Alireza Aghayousefi, (2020). 'COMPARISON OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, ATTACHMENT STYLES, AND RESILIENCE AMONG TEENAGERS BORN WITH TWO METHODS OF CESAREAN SECTION AND VAGINAL DELIVERY', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 18(1), pp.58-68. magiran.com/p2150344
محسن مخلوق؛ زهرا سیمی؛ شهلا مولوی؛ بهناز محمدی؛ علیرضا آقایوسفی. "بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 18 ،1 ، 1399، 58-68. magiran.com/p2150344
Mohsen Mohammadi; Zahra Simi; Shahla Molavi; Behnaz Mohammadi; Alireza Aghayousefi. "COMPARISON OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, ATTACHMENT STYLES, AND RESILIENCE AMONG TEENAGERS BORN WITH TWO METHODS OF CESAREAN SECTION AND VAGINAL DELIVERY", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 18, 1, 2020, 58-68. magiran.com/p2150344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال