ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مارال طوافی، محمد حاتمی، حسن احمدی، سارا صرافی زاده، (1399). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(25)، 5-12. magiran.com/p2150396
M.Tavafi, M.Hatami, H.Ahadi, S.Sarafizadeh, (2020). Compare of the effectiveness of group training emotional regulation and cognitive –behavioral therapy on reducing the temptation to eat in people with binge eating disorder and overweight, Nurse and Physician Within War, 7(25), 5-12. magiran.com/p2150396
مارال طوافی، محمد حاتمی، حسن احمدی، سارا صرافی زاده، مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1399؛ 7(25): 5-12. magiran.com/p2150396
M.Tavafi, M.Hatami, H.Ahadi, S.Sarafizadeh, Compare of the effectiveness of group training emotional regulation and cognitive –behavioral therapy on reducing the temptation to eat in people with binge eating disorder and overweight, Nurse and Physician Within War, 2020; 7(25): 5-12. magiran.com/p2150396
مارال طوافی، محمد حاتمی، حسن احمدی، سارا صرافی زاده، "مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن"، مجله پرستار و پزشک در رزم 7، شماره 25 (1399): 5-12. magiran.com/p2150396
M.Tavafi, M.Hatami, H.Ahadi, S.Sarafizadeh, "Compare of the effectiveness of group training emotional regulation and cognitive –behavioral therapy on reducing the temptation to eat in people with binge eating disorder and overweight", Nurse and Physician Within War 7, no.25 (2020): 5-12. magiran.com/p2150396
مارال طوافی، محمد حاتمی، حسن احمدی، سارا صرافی زاده، (1399). 'مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(25)، صص.5-12. magiran.com/p2150396
M.Tavafi, M.Hatami, H.Ahadi, S.Sarafizadeh, (2020). 'Compare of the effectiveness of group training emotional regulation and cognitive –behavioral therapy on reducing the temptation to eat in people with binge eating disorder and overweight', Nurse and Physician Within War, 7(25), pp.5-12. magiran.com/p2150396
مارال طوافی؛ محمد حاتمی؛ حسن احمدی؛ سارا صرافی زاده. "مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن". مجله پرستار و پزشک در رزم، 7 ،25 ، 1399، 5-12. magiran.com/p2150396
M.Tavafi; M.Hatami; H.Ahadi; S.Sarafizadeh. "Compare of the effectiveness of group training emotional regulation and cognitive –behavioral therapy on reducing the temptation to eat in people with binge eating disorder and overweight", Nurse and Physician Within War, 7, 25, 2020, 5-12. magiran.com/p2150396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال