ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبری تابش، عاطفه خیاط اقدم، ایمان نجفی نژاد، رسول زارع، (1399). بررسی ارتباط هموگلوبین مادر با وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر ارومیه در سال 1398، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(25)، 19-23. magiran.com/p2150398
A.Akbari Tabesh, A.Aghdam , I. Najafi Neja, R.Zare, (2020). The relationship between maternal hemoglobin level and birth weight in the 523rd Army Hospital of the Islamic Republic of Iran in Urmia in 2019, Nurse and Physician Within War, 7(25), 19-23. magiran.com/p2150398
علی اکبری تابش، عاطفه خیاط اقدم، ایمان نجفی نژاد، رسول زارع، بررسی ارتباط هموگلوبین مادر با وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر ارومیه در سال 1398. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1399؛ 7(25): 19-23. magiran.com/p2150398
A.Akbari Tabesh, A.Aghdam , I. Najafi Neja, R.Zare, The relationship between maternal hemoglobin level and birth weight in the 523rd Army Hospital of the Islamic Republic of Iran in Urmia in 2019, Nurse and Physician Within War, 2020; 7(25): 19-23. magiran.com/p2150398
علی اکبری تابش، عاطفه خیاط اقدم، ایمان نجفی نژاد، رسول زارع، "بررسی ارتباط هموگلوبین مادر با وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر ارومیه در سال 1398"، مجله پرستار و پزشک در رزم 7، شماره 25 (1399): 19-23. magiran.com/p2150398
A.Akbari Tabesh, A.Aghdam , I. Najafi Neja, R.Zare, "The relationship between maternal hemoglobin level and birth weight in the 523rd Army Hospital of the Islamic Republic of Iran in Urmia in 2019", Nurse and Physician Within War 7, no.25 (2020): 19-23. magiran.com/p2150398
علی اکبری تابش، عاطفه خیاط اقدم، ایمان نجفی نژاد، رسول زارع، (1399). 'بررسی ارتباط هموگلوبین مادر با وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر ارومیه در سال 1398'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(25)، صص.19-23. magiran.com/p2150398
A.Akbari Tabesh, A.Aghdam , I. Najafi Neja, R.Zare, (2020). 'The relationship between maternal hemoglobin level and birth weight in the 523rd Army Hospital of the Islamic Republic of Iran in Urmia in 2019', Nurse and Physician Within War, 7(25), pp.19-23. magiran.com/p2150398
علی اکبری تابش؛ عاطفه خیاط اقدم؛ ایمان نجفی نژاد؛ رسول زارع. "بررسی ارتباط هموگلوبین مادر با وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر ارومیه در سال 1398". مجله پرستار و پزشک در رزم، 7 ،25 ، 1399، 19-23. magiran.com/p2150398
A.Akbari Tabesh; A.Aghdam ; I. Najafi Neja; R.Zare. "The relationship between maternal hemoglobin level and birth weight in the 523rd Army Hospital of the Islamic Republic of Iran in Urmia in 2019", Nurse and Physician Within War, 7, 25, 2020, 19-23. magiran.com/p2150398
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال