ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حوریه مقصودی، مهرداد نوابخش، سید محمد سیدمیرزایی، صدیقه محمداسماعیلی، (1399). بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، 1-20. magiran.com/p2150433
Hourieh Maghsoudi, Mehrdad Navabakhsh , Seyedmohammad Seyedmirzaei, Sedigheh Mohammadesmaeili, (2020). Investigating the Function of Urban Space Development in Quantitative Approaches to Cultural Patterns (Case Study: Marand Middle City), Journal of Social Sciences, 13(46), 1-20. magiran.com/p2150433
حوریه مقصودی، مهرداد نوابخش، سید محمد سیدمیرزایی، صدیقه محمداسماعیلی، بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند). فصلنامه علوم اجتماعی، 1399؛ 13(46): 1-20. magiran.com/p2150433
Hourieh Maghsoudi, Mehrdad Navabakhsh , Seyedmohammad Seyedmirzaei, Sedigheh Mohammadesmaeili, Investigating the Function of Urban Space Development in Quantitative Approaches to Cultural Patterns (Case Study: Marand Middle City), Journal of Social Sciences, 2020; 13(46): 1-20. magiran.com/p2150433
حوریه مقصودی، مهرداد نوابخش، سید محمد سیدمیرزایی، صدیقه محمداسماعیلی، "بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)"، فصلنامه علوم اجتماعی 13، شماره 46 (1399): 1-20. magiran.com/p2150433
Hourieh Maghsoudi, Mehrdad Navabakhsh , Seyedmohammad Seyedmirzaei, Sedigheh Mohammadesmaeili, "Investigating the Function of Urban Space Development in Quantitative Approaches to Cultural Patterns (Case Study: Marand Middle City)", Journal of Social Sciences 13, no.46 (2020): 1-20. magiran.com/p2150433
حوریه مقصودی، مهرداد نوابخش، سید محمد سیدمیرزایی، صدیقه محمداسماعیلی، (1399). 'بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)'، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، صص.1-20. magiran.com/p2150433
Hourieh Maghsoudi, Mehrdad Navabakhsh , Seyedmohammad Seyedmirzaei, Sedigheh Mohammadesmaeili, (2020). 'Investigating the Function of Urban Space Development in Quantitative Approaches to Cultural Patterns (Case Study: Marand Middle City)', Journal of Social Sciences, 13(46), pp.1-20. magiran.com/p2150433
حوریه مقصودی؛ مهرداد نوابخش؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ صدیقه محمداسماعیلی. "بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)". فصلنامه علوم اجتماعی، 13 ،46 ، 1399، 1-20. magiran.com/p2150433
Hourieh Maghsoudi; Mehrdad Navabakhsh ; Seyedmohammad Seyedmirzaei; Sedigheh Mohammadesmaeili. "Investigating the Function of Urban Space Development in Quantitative Approaches to Cultural Patterns (Case Study: Marand Middle City)", Journal of Social Sciences, 13, 46, 2020, 1-20. magiran.com/p2150433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال