ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف محمدی مقدم، پروانه غیبی، زهرا علی پور درویش، عباسعلی قیومی، (1399). ارایه الگوی نظام ارزشی مبتنی بر مدیریت جنگ فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بر پایه نظریه داده بنیاد، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، 21-39. magiran.com/p2150434
Yousef Mohammadi Moqadam , Parvane Gheibi, Zahra Alippour Darvish, Abbasali Qayoomi, (2020). Designing a Model of Value System Based on War Command Management of Eight Years of Holy Defense Commanders Based on Data Base Theory, Journal of Social Sciences, 13(46), 21-39. magiran.com/p2150434
یوسف محمدی مقدم، پروانه غیبی، زهرا علی پور درویش، عباسعلی قیومی، ارایه الگوی نظام ارزشی مبتنی بر مدیریت جنگ فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بر پایه نظریه داده بنیاد. فصلنامه علوم اجتماعی، 1399؛ 13(46): 21-39. magiran.com/p2150434
Yousef Mohammadi Moqadam , Parvane Gheibi, Zahra Alippour Darvish, Abbasali Qayoomi, Designing a Model of Value System Based on War Command Management of Eight Years of Holy Defense Commanders Based on Data Base Theory, Journal of Social Sciences, 2020; 13(46): 21-39. magiran.com/p2150434
یوسف محمدی مقدم، پروانه غیبی، زهرا علی پور درویش، عباسعلی قیومی، "ارایه الگوی نظام ارزشی مبتنی بر مدیریت جنگ فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بر پایه نظریه داده بنیاد"، فصلنامه علوم اجتماعی 13، شماره 46 (1399): 21-39. magiran.com/p2150434
Yousef Mohammadi Moqadam , Parvane Gheibi, Zahra Alippour Darvish, Abbasali Qayoomi, "Designing a Model of Value System Based on War Command Management of Eight Years of Holy Defense Commanders Based on Data Base Theory", Journal of Social Sciences 13, no.46 (2020): 21-39. magiran.com/p2150434
یوسف محمدی مقدم، پروانه غیبی، زهرا علی پور درویش، عباسعلی قیومی، (1399). 'ارایه الگوی نظام ارزشی مبتنی بر مدیریت جنگ فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بر پایه نظریه داده بنیاد'، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، صص.21-39. magiran.com/p2150434
Yousef Mohammadi Moqadam , Parvane Gheibi, Zahra Alippour Darvish, Abbasali Qayoomi, (2020). 'Designing a Model of Value System Based on War Command Management of Eight Years of Holy Defense Commanders Based on Data Base Theory', Journal of Social Sciences, 13(46), pp.21-39. magiran.com/p2150434
یوسف محمدی مقدم؛ پروانه غیبی؛ زهرا علی پور درویش؛ عباسعلی قیومی. "ارایه الگوی نظام ارزشی مبتنی بر مدیریت جنگ فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بر پایه نظریه داده بنیاد". فصلنامه علوم اجتماعی، 13 ،46 ، 1399، 21-39. magiran.com/p2150434
Yousef Mohammadi Moqadam ; Parvane Gheibi; Zahra Alippour Darvish; Abbasali Qayoomi. "Designing a Model of Value System Based on War Command Management of Eight Years of Holy Defense Commanders Based on Data Base Theory", Journal of Social Sciences, 13, 46, 2020, 21-39. magiran.com/p2150434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال