ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب قائدرحمتی، (1399). پژوهش سنجش اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان سینه، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، 115-126. magiran.com/p2150440
Zeinab Ghaedrahmati , (2020). Research conducted under the title of teaching the personality of brother rumination and the quality of sleep power towards breast cancer, Journal of Social Sciences, 13(46), 115-126. magiran.com/p2150440
زینب قائدرحمتی، پژوهش سنجش اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه علوم اجتماعی، 1399؛ 13(46): 115-126. magiran.com/p2150440
Zeinab Ghaedrahmati , Research conducted under the title of teaching the personality of brother rumination and the quality of sleep power towards breast cancer, Journal of Social Sciences, 2020; 13(46): 115-126. magiran.com/p2150440
زینب قائدرحمتی، "پژوهش سنجش اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان سینه"، فصلنامه علوم اجتماعی 13، شماره 46 (1399): 115-126. magiran.com/p2150440
Zeinab Ghaedrahmati , "Research conducted under the title of teaching the personality of brother rumination and the quality of sleep power towards breast cancer", Journal of Social Sciences 13, no.46 (2020): 115-126. magiran.com/p2150440
زینب قائدرحمتی، (1399). 'پژوهش سنجش اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان سینه'، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، صص.115-126. magiran.com/p2150440
Zeinab Ghaedrahmati , (2020). 'Research conducted under the title of teaching the personality of brother rumination and the quality of sleep power towards breast cancer', Journal of Social Sciences, 13(46), pp.115-126. magiran.com/p2150440
زینب قائدرحمتی. "پژوهش سنجش اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان سینه". فصلنامه علوم اجتماعی، 13 ،46 ، 1399، 115-126. magiran.com/p2150440
Zeinab Ghaedrahmati . "Research conducted under the title of teaching the personality of brother rumination and the quality of sleep power towards breast cancer", Journal of Social Sciences, 13, 46, 2020, 115-126. magiran.com/p2150440
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال