ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا محمدی، مسعود پورکیانی، سنجر سلاجقه، سعید صیادی، حمیدرضا ملایی، (1399). تحلیل و اعتباریابی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز)، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، 153-180. magiran.com/p2150443
Hamidreza Mohammadi, Masoud Pourkiani , Sanjar Solajegheh, Saeed Sayyadi, Hamidreza Malayi, (2020). THE DESIGN OF A MODEL FOR THE GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CASE STUDY: EXECUTIVE ORGANS OF THE CITY OF SHIRAZ), Journal of Social Sciences, 13(46), 153-180. magiran.com/p2150443
حمیدرضا محمدی، مسعود پورکیانی، سنجر سلاجقه، سعید صیادی، حمیدرضا ملایی، تحلیل و اعتباریابی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز). فصلنامه علوم اجتماعی، 1399؛ 13(46): 153-180. magiran.com/p2150443
Hamidreza Mohammadi, Masoud Pourkiani , Sanjar Solajegheh, Saeed Sayyadi, Hamidreza Malayi, THE DESIGN OF A MODEL FOR THE GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CASE STUDY: EXECUTIVE ORGANS OF THE CITY OF SHIRAZ), Journal of Social Sciences, 2020; 13(46): 153-180. magiran.com/p2150443
حمیدرضا محمدی، مسعود پورکیانی، سنجر سلاجقه، سعید صیادی، حمیدرضا ملایی، "تحلیل و اعتباریابی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز)"، فصلنامه علوم اجتماعی 13، شماره 46 (1399): 153-180. magiran.com/p2150443
Hamidreza Mohammadi, Masoud Pourkiani , Sanjar Solajegheh, Saeed Sayyadi, Hamidreza Malayi, "THE DESIGN OF A MODEL FOR THE GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CASE STUDY: EXECUTIVE ORGANS OF THE CITY OF SHIRAZ)", Journal of Social Sciences 13, no.46 (2020): 153-180. magiran.com/p2150443
حمیدرضا محمدی، مسعود پورکیانی، سنجر سلاجقه، سعید صیادی، حمیدرضا ملایی، (1399). 'تحلیل و اعتباریابی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز)'، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، صص.153-180. magiran.com/p2150443
Hamidreza Mohammadi, Masoud Pourkiani , Sanjar Solajegheh, Saeed Sayyadi, Hamidreza Malayi, (2020). 'THE DESIGN OF A MODEL FOR THE GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CASE STUDY: EXECUTIVE ORGANS OF THE CITY OF SHIRAZ)', Journal of Social Sciences, 13(46), pp.153-180. magiran.com/p2150443
حمیدرضا محمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی؛ حمیدرضا ملایی. "تحلیل و اعتباریابی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز)". فصلنامه علوم اجتماعی، 13 ،46 ، 1399، 153-180. magiran.com/p2150443
Hamidreza Mohammadi; Masoud Pourkiani ; Sanjar Solajegheh; Saeed Sayyadi; Hamidreza Malayi. "THE DESIGN OF A MODEL FOR THE GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CASE STUDY: EXECUTIVE ORGANS OF THE CITY OF SHIRAZ)", Journal of Social Sciences, 13, 46, 2020, 153-180. magiran.com/p2150443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال