ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور چکانی آذران، حمیدرضا آراسته، کامران محمدخانی، (1399). فهم شناسی مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از شایستگی حرفه ای مدیران (کاربست شبکه خزانه)، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، 181-196. magiran.com/p2150444
Soror Chekani Azaran, Hamidreza Arasteh , Kamran Mohammadkhani, (2020). Understanding of the managers of the Technical and Vocational University of the country of the professional competence of the managers (use of the treasury network), Journal of Social Sciences, 13(46), 181-196. magiran.com/p2150444
سرور چکانی آذران، حمیدرضا آراسته، کامران محمدخانی، فهم شناسی مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از شایستگی حرفه ای مدیران (کاربست شبکه خزانه). فصلنامه علوم اجتماعی، 1399؛ 13(46): 181-196. magiran.com/p2150444
Soror Chekani Azaran, Hamidreza Arasteh , Kamran Mohammadkhani, Understanding of the managers of the Technical and Vocational University of the country of the professional competence of the managers (use of the treasury network), Journal of Social Sciences, 2020; 13(46): 181-196. magiran.com/p2150444
سرور چکانی آذران، حمیدرضا آراسته، کامران محمدخانی، "فهم شناسی مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از شایستگی حرفه ای مدیران (کاربست شبکه خزانه)"، فصلنامه علوم اجتماعی 13، شماره 46 (1399): 181-196. magiran.com/p2150444
Soror Chekani Azaran, Hamidreza Arasteh , Kamran Mohammadkhani, "Understanding of the managers of the Technical and Vocational University of the country of the professional competence of the managers (use of the treasury network)", Journal of Social Sciences 13, no.46 (2020): 181-196. magiran.com/p2150444
سرور چکانی آذران، حمیدرضا آراسته، کامران محمدخانی، (1399). 'فهم شناسی مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از شایستگی حرفه ای مدیران (کاربست شبکه خزانه)'، فصلنامه علوم اجتماعی، 13(46)، صص.181-196. magiran.com/p2150444
Soror Chekani Azaran, Hamidreza Arasteh , Kamran Mohammadkhani, (2020). 'Understanding of the managers of the Technical and Vocational University of the country of the professional competence of the managers (use of the treasury network)', Journal of Social Sciences, 13(46), pp.181-196. magiran.com/p2150444
سرور چکانی آذران؛ حمیدرضا آراسته؛ کامران محمدخانی. "فهم شناسی مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از شایستگی حرفه ای مدیران (کاربست شبکه خزانه)". فصلنامه علوم اجتماعی، 13 ،46 ، 1399، 181-196. magiran.com/p2150444
Soror Chekani Azaran; Hamidreza Arasteh ; Kamran Mohammadkhani. "Understanding of the managers of the Technical and Vocational University of the country of the professional competence of the managers (use of the treasury network)", Journal of Social Sciences, 13, 46, 2020, 181-196. magiran.com/p2150444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال