ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی معظمی پور، فریور لاهیجی، مهرک آشوری موثق، (1398). ارتباط نوروپاتی محیطی و پارگی گسترده روتاتورکاف قبل و بعد از عمل، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، 90-95. magiran.com/p2150499
Ali Moazemi Pour, Farivar Lahiji, Mehrak Ashouri, (2019). Incidence of neuropathy associated with massive rotator cuff tear and the effect of tendon repair on improvement of the neuropathy, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), 90-95. magiran.com/p2150499
علی معظمی پور، فریور لاهیجی، مهرک آشوری موثق، ارتباط نوروپاتی محیطی و پارگی گسترده روتاتورکاف قبل و بعد از عمل. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1398؛ 17(3): 90-95. magiran.com/p2150499
Ali Moazemi Pour, Farivar Lahiji, Mehrak Ashouri, Incidence of neuropathy associated with massive rotator cuff tear and the effect of tendon repair on improvement of the neuropathy, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2019; 17(3): 90-95. magiran.com/p2150499
علی معظمی پور، فریور لاهیجی، مهرک آشوری موثق، "ارتباط نوروپاتی محیطی و پارگی گسترده روتاتورکاف قبل و بعد از عمل"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 17، شماره 3 (1398): 90-95. magiran.com/p2150499
Ali Moazemi Pour, Farivar Lahiji, Mehrak Ashouri, "Incidence of neuropathy associated with massive rotator cuff tear and the effect of tendon repair on improvement of the neuropathy", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 17, no.3 (2019): 90-95. magiran.com/p2150499
علی معظمی پور، فریور لاهیجی، مهرک آشوری موثق، (1398). 'ارتباط نوروپاتی محیطی و پارگی گسترده روتاتورکاف قبل و بعد از عمل'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، صص.90-95. magiran.com/p2150499
Ali Moazemi Pour, Farivar Lahiji, Mehrak Ashouri, (2019). 'Incidence of neuropathy associated with massive rotator cuff tear and the effect of tendon repair on improvement of the neuropathy', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), pp.90-95. magiran.com/p2150499
علی معظمی پور؛ فریور لاهیجی؛ مهرک آشوری موثق. "ارتباط نوروپاتی محیطی و پارگی گسترده روتاتورکاف قبل و بعد از عمل". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17 ،3 ، 1398، 90-95. magiran.com/p2150499
Ali Moazemi Pour; Farivar Lahiji; Mehrak Ashouri. "Incidence of neuropathy associated with massive rotator cuff tear and the effect of tendon repair on improvement of the neuropathy", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17, 3, 2019, 90-95. magiran.com/p2150499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال