ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه ابراهیمی، امین بیغم صادق، ایرج کریمی، فرزانه حسینی، (1398). اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، 103-109. magiran.com/p2150501
Marzieh Ebrahimi, Amin Bigham Sadegh, Iraj Karimi, Farzaneh Hosseini, (2019). Effects of Royal Jelly on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), 103-109. magiran.com/p2150501
مرضیه ابراهیمی، امین بیغم صادق، ایرج کریمی، فرزانه حسینی، اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1398؛ 17(3): 103-109. magiran.com/p2150501
Marzieh Ebrahimi, Amin Bigham Sadegh, Iraj Karimi, Farzaneh Hosseini, Effects of Royal Jelly on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2019; 17(3): 103-109. magiran.com/p2150501
مرضیه ابراهیمی، امین بیغم صادق، ایرج کریمی، فرزانه حسینی، "اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 17، شماره 3 (1398): 103-109. magiran.com/p2150501
Marzieh Ebrahimi, Amin Bigham Sadegh, Iraj Karimi, Farzaneh Hosseini, "Effects of Royal Jelly on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 17, no.3 (2019): 103-109. magiran.com/p2150501
مرضیه ابراهیمی، امین بیغم صادق، ایرج کریمی، فرزانه حسینی، (1398). 'اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، صص.103-109. magiran.com/p2150501
Marzieh Ebrahimi, Amin Bigham Sadegh, Iraj Karimi, Farzaneh Hosseini, (2019). 'Effects of Royal Jelly on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), pp.103-109. magiran.com/p2150501
مرضیه ابراهیمی؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ فرزانه حسینی. "اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17 ،3 ، 1398، 103-109. magiran.com/p2150501
Marzieh Ebrahimi; Amin Bigham Sadegh; Iraj Karimi; Farzaneh Hosseini. "Effects of Royal Jelly on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17, 3, 2019, 103-109. magiran.com/p2150501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال