ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساراسادات نبوی زاده، محسن احمدی زارعی، کامبیز ایرجی، آیدا ایرجی، پروین قائم مقام، امید کوهی حسین آبادی، آیدا حسن پور، مریم مجاهد، مهشید جمشیدی، سجاد دانشی، نادر تنیده، (1399). ارزیابی اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی میوه گوآوا پسیدیوم»Psidium Guajava«برای آرتروز»osteoarthritis«در موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، 116-125. magiran.com/p2150503
Sara Sadat Nabavizadeh, Mohsen Mohsen Ahmadi Zarei, Cambyz Iraji, Aida Iraji, Parvin Ghaemmaghami, Omid Koohi Hosseinabadi, Ida Hasssanpour, Maryam Mojahed, Mahshid Jamshidi, Sajad Daneshi, Nader Tanideh, (2020). Evaluation of the healing effect of Psidium Guajava L. hydro-alcoholic fruit extract on induced osteoarthritis in male rats, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), 116-125. magiran.com/p2150503
ساراسادات نبوی زاده، محسن احمدی زارعی، کامبیز ایرجی، آیدا ایرجی، پروین قائم مقام، امید کوهی حسین آبادی، آیدا حسن پور، مریم مجاهد، مهشید جمشیدی، سجاد دانشی، نادر تنیده، ارزیابی اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی میوه گوآوا پسیدیوم»Psidium Guajava«برای آرتروز»osteoarthritis«در موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1399؛ 17(3): 116-125. magiran.com/p2150503
Sara Sadat Nabavizadeh, Mohsen Mohsen Ahmadi Zarei, Cambyz Iraji, Aida Iraji, Parvin Ghaemmaghami, Omid Koohi Hosseinabadi, Ida Hasssanpour, Maryam Mojahed, Mahshid Jamshidi, Sajad Daneshi, Nader Tanideh, Evaluation of the healing effect of Psidium Guajava L. hydro-alcoholic fruit extract on induced osteoarthritis in male rats, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2020; 17(3): 116-125. magiran.com/p2150503
ساراسادات نبوی زاده، محسن احمدی زارعی، کامبیز ایرجی، آیدا ایرجی، پروین قائم مقام، امید کوهی حسین آبادی، آیدا حسن پور، مریم مجاهد، مهشید جمشیدی، سجاد دانشی، نادر تنیده، "ارزیابی اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی میوه گوآوا پسیدیوم»Psidium Guajava«برای آرتروز»osteoarthritis«در موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 17، شماره 3 (1399): 116-125. magiran.com/p2150503
Sara Sadat Nabavizadeh, Mohsen Mohsen Ahmadi Zarei, Cambyz Iraji, Aida Iraji, Parvin Ghaemmaghami, Omid Koohi Hosseinabadi, Ida Hasssanpour, Maryam Mojahed, Mahshid Jamshidi, Sajad Daneshi, Nader Tanideh, "Evaluation of the healing effect of Psidium Guajava L. hydro-alcoholic fruit extract on induced osteoarthritis in male rats", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 17, no.3 (2020): 116-125. magiran.com/p2150503
ساراسادات نبوی زاده، محسن احمدی زارعی، کامبیز ایرجی، آیدا ایرجی، پروین قائم مقام، امید کوهی حسین آبادی، آیدا حسن پور، مریم مجاهد، مهشید جمشیدی، سجاد دانشی، نادر تنیده، (1399). 'ارزیابی اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی میوه گوآوا پسیدیوم»Psidium Guajava«برای آرتروز»osteoarthritis«در موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، صص.116-125. magiran.com/p2150503
Sara Sadat Nabavizadeh, Mohsen Mohsen Ahmadi Zarei, Cambyz Iraji, Aida Iraji, Parvin Ghaemmaghami, Omid Koohi Hosseinabadi, Ida Hasssanpour, Maryam Mojahed, Mahshid Jamshidi, Sajad Daneshi, Nader Tanideh, (2020). 'Evaluation of the healing effect of Psidium Guajava L. hydro-alcoholic fruit extract on induced osteoarthritis in male rats', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), pp.116-125. magiran.com/p2150503
ساراسادات نبوی زاده؛ محسن احمدی زارعی؛ کامبیز ایرجی؛ آیدا ایرجی؛ پروین قائم مقام؛ امید کوهی حسین آبادی؛ آیدا حسن پور؛ مریم مجاهد؛ مهشید جمشیدی؛ سجاد دانشی؛ نادر تنیده. "ارزیابی اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی میوه گوآوا پسیدیوم»Psidium Guajava«برای آرتروز»osteoarthritis«در موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17 ،3 ، 1399، 116-125. magiran.com/p2150503
Sara Sadat Nabavizadeh; Mohsen Mohsen Ahmadi Zarei; Cambyz Iraji; Aida Iraji; Parvin Ghaemmaghami; Omid Koohi Hosseinabadi; Ida Hasssanpour; Maryam Mojahed; Mahshid Jamshidi; Sajad Daneshi; Nader Tanideh. "Evaluation of the healing effect of Psidium Guajava L. hydro-alcoholic fruit extract on induced osteoarthritis in male rats", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17, 3, 2020, 116-125. magiran.com/p2150503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال