ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل ابراهیم پور، علی فتوحی، آرش ملکی، (1398). شکستگی شفت اولنا توام با دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار کودک گزارش موردی، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، 126-128. magiran.com/p2150504
Adel Ebrahimpour, Ali Fotohi, Arash Maleki, (2019). Distal Radioulnar Joint Dislocation as a Result of Ulnar Shaft Fracture in a child: A Case Report, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), 126-128. magiran.com/p2150504
عادل ابراهیم پور، علی فتوحی، آرش ملکی، شکستگی شفت اولنا توام با دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار کودک گزارش موردی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1398؛ 17(3): 126-128. magiran.com/p2150504
Adel Ebrahimpour, Ali Fotohi, Arash Maleki, Distal Radioulnar Joint Dislocation as a Result of Ulnar Shaft Fracture in a child: A Case Report, Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 2019; 17(3): 126-128. magiran.com/p2150504
عادل ابراهیم پور، علی فتوحی، آرش ملکی، "شکستگی شفت اولنا توام با دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار کودک گزارش موردی"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 17، شماره 3 (1398): 126-128. magiran.com/p2150504
Adel Ebrahimpour, Ali Fotohi, Arash Maleki, "Distal Radioulnar Joint Dislocation as a Result of Ulnar Shaft Fracture in a child: A Case Report", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery 17, no.3 (2019): 126-128. magiran.com/p2150504
عادل ابراهیم پور، علی فتوحی، آرش ملکی، (1398). 'شکستگی شفت اولنا توام با دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار کودک گزارش موردی'، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17(3)، صص.126-128. magiran.com/p2150504
Adel Ebrahimpour, Ali Fotohi, Arash Maleki, (2019). 'Distal Radioulnar Joint Dislocation as a Result of Ulnar Shaft Fracture in a child: A Case Report', Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17(3), pp.126-128. magiran.com/p2150504
عادل ابراهیم پور؛ علی فتوحی؛ آرش ملکی. "شکستگی شفت اولنا توام با دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنار کودک گزارش موردی". مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 17 ،3 ، 1398، 126-128. magiran.com/p2150504
Adel Ebrahimpour; Ali Fotohi; Arash Maleki. "Distal Radioulnar Joint Dislocation as a Result of Ulnar Shaft Fracture in a child: A Case Report", Iranian Journal of Orthopaedic Surgery, 17, 3, 2019, 126-128. magiran.com/p2150504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال