ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره حیدرزاده، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، (1399). اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و تزریق سلول های بنیادی بر سطوح Dkk-1 و Sclerostin در مدل موش های آرتروزی، مجله علوم پزشکی رازی، 27(190)، 17-25. magiran.com/p2150592
Tahere Heydarzade, Hajar Abaszade, Parvin Farzanegi, (2020). The effect of moderate intensity aerobic training and stem cell Injection on Dkk-1 and Sclerostin levels in a model of Osteoarthritis rats, Razi Journal of Medical Sciences, 27(190), 17-25. magiran.com/p2150592
طاهره حیدرزاده، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و تزریق سلول های بنیادی بر سطوح Dkk-1 و Sclerostin در مدل موش های آرتروزی. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(190): 17-25. magiran.com/p2150592
Tahere Heydarzade, Hajar Abaszade, Parvin Farzanegi, The effect of moderate intensity aerobic training and stem cell Injection on Dkk-1 and Sclerostin levels in a model of Osteoarthritis rats, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(190): 17-25. magiran.com/p2150592
طاهره حیدرزاده، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، "اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و تزریق سلول های بنیادی بر سطوح Dkk-1 و Sclerostin در مدل موش های آرتروزی"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 190 (1399): 17-25. magiran.com/p2150592
Tahere Heydarzade, Hajar Abaszade, Parvin Farzanegi, "The effect of moderate intensity aerobic training and stem cell Injection on Dkk-1 and Sclerostin levels in a model of Osteoarthritis rats", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.190 (2020): 17-25. magiran.com/p2150592
طاهره حیدرزاده، هاجر عباس زاده، پروین فرزانگی، (1399). 'اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و تزریق سلول های بنیادی بر سطوح Dkk-1 و Sclerostin در مدل موش های آرتروزی'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(190)، صص.17-25. magiran.com/p2150592
Tahere Heydarzade, Hajar Abaszade, Parvin Farzanegi, (2020). 'The effect of moderate intensity aerobic training and stem cell Injection on Dkk-1 and Sclerostin levels in a model of Osteoarthritis rats', Razi Journal of Medical Sciences, 27(190), pp.17-25. magiran.com/p2150592
طاهره حیدرزاده؛ هاجر عباس زاده؛ پروین فرزانگی. "اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و تزریق سلول های بنیادی بر سطوح Dkk-1 و Sclerostin در مدل موش های آرتروزی". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،190 ، 1399، 17-25. magiran.com/p2150592
Tahere Heydarzade; Hajar Abaszade; Parvin Farzanegi. "The effect of moderate intensity aerobic training and stem cell Injection on Dkk-1 and Sclerostin levels in a model of Osteoarthritis rats", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 190, 2020, 17-25. magiran.com/p2150592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال