ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم رنجبر، سعید حسن زاده، علی اکبر ارجمندنیا، (1399). اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان: مروری نظام دار بر پژوهش های داخلی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 22(1)، 128-136. magiran.com/p2150606
Maryam Ranjbar, Saeid Hassanzadeh, Ali Akbar Arjmandniya, (2020). The effectiveness of computerize cognitive rehabilitation on children’s executive function: Systematic review on national studies, Advances in Cognitive Science, 22(1), 128-136. magiran.com/p2150606
مریم رنجبر، سعید حسن زاده، علی اکبر ارجمندنیا، اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان: مروری نظام دار بر پژوهش های داخلی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1399؛ 22(1): 128-136. magiran.com/p2150606
Maryam Ranjbar, Saeid Hassanzadeh, Ali Akbar Arjmandniya, The effectiveness of computerize cognitive rehabilitation on children’s executive function: Systematic review on national studies, Advances in Cognitive Science, 2020; 22(1): 128-136. magiran.com/p2150606
مریم رنجبر، سعید حسن زاده، علی اکبر ارجمندنیا، "اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان: مروری نظام دار بر پژوهش های داخلی"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 22، شماره 1 (1399): 128-136. magiran.com/p2150606
Maryam Ranjbar, Saeid Hassanzadeh, Ali Akbar Arjmandniya, "The effectiveness of computerize cognitive rehabilitation on children’s executive function: Systematic review on national studies", Advances in Cognitive Science 22, no.1 (2020): 128-136. magiran.com/p2150606
مریم رنجبر، سعید حسن زاده، علی اکبر ارجمندنیا، (1399). 'اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان: مروری نظام دار بر پژوهش های داخلی'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 22(1)، صص.128-136. magiran.com/p2150606
Maryam Ranjbar, Saeid Hassanzadeh, Ali Akbar Arjmandniya, (2020). 'The effectiveness of computerize cognitive rehabilitation on children’s executive function: Systematic review on national studies', Advances in Cognitive Science, 22(1), pp.128-136. magiran.com/p2150606
مریم رنجبر؛ سعید حسن زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا. "اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان: مروری نظام دار بر پژوهش های داخلی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 22 ،1 ، 1399، 128-136. magiran.com/p2150606
Maryam Ranjbar; Saeid Hassanzadeh; Ali Akbar Arjmandniya. "The effectiveness of computerize cognitive rehabilitation on children’s executive function: Systematic review on national studies", Advances in Cognitive Science, 22, 1, 2020, 128-136. magiran.com/p2150606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال