ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ماهر، راضیه مالمیر، راهله طغیانی، محمدصالح صفری، (1399). مدیریت بحران بیماری کووید 19: باز مهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 38(1)، 11-18. magiran.com/p2150614
, (2020). COVID-19 Crisis Management: Reengineering the Health Care System in Iran, Journal of Medical Council of Iran, 38(1), 11-18. magiran.com/p2150614
علی ماهر، راضیه مالمیر، راهله طغیانی، محمدصالح صفری، مدیریت بحران بیماری کووید 19: باز مهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1399؛ 38(1): 11-18. magiran.com/p2150614
, COVID-19 Crisis Management: Reengineering the Health Care System in Iran, Journal of Medical Council of Iran, 2020; 38(1): 11-18. magiran.com/p2150614
علی ماهر، راضیه مالمیر، راهله طغیانی، محمدصالح صفری، "مدیریت بحران بیماری کووید 19: باز مهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 38، شماره 1 (1399): 11-18. magiran.com/p2150614
, "COVID-19 Crisis Management: Reengineering the Health Care System in Iran", Journal of Medical Council of Iran 38, no.1 (2020): 11-18. magiran.com/p2150614
علی ماهر، راضیه مالمیر، راهله طغیانی، محمدصالح صفری، (1399). 'مدیریت بحران بیماری کووید 19: باز مهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 38(1)، صص.11-18. magiran.com/p2150614
, (2020). 'COVID-19 Crisis Management: Reengineering the Health Care System in Iran', Journal of Medical Council of Iran, 38(1), pp.11-18. magiran.com/p2150614
علی ماهر؛ راضیه مالمیر؛ راهله طغیانی؛ محمدصالح صفری. "مدیریت بحران بیماری کووید 19: باز مهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 38 ،1 ، 1399، 11-18. magiran.com/p2150614
. "COVID-19 Crisis Management: Reengineering the Health Care System in Iran", Journal of Medical Council of Iran, 38, 1, 2020, 11-18. magiran.com/p2150614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال