ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هورک پورزند، امیرحسین عطارباشی، لیلا بیگدلو، حسن مهراد مجد، هدیه علیمی، (1399). بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(2)، 2262-2271. magiran.com/p2150727
Hoorak Poorzand, Amirhosein Attarbashi, Leila Bigdelu, Hasan Mehrad Majd, Hediye Alimi , (2020). The change in mitral valve prolapse after atrial septal defect closure procedure, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(2), 2262-2271. magiran.com/p2150727
هورک پورزند، امیرحسین عطارباشی، لیلا بیگدلو، حسن مهراد مجد، هدیه علیمی، بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(2): 2262-2271. magiran.com/p2150727
Hoorak Poorzand, Amirhosein Attarbashi, Leila Bigdelu, Hasan Mehrad Majd, Hediye Alimi , The change in mitral valve prolapse after atrial septal defect closure procedure, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(2): 2262-2271. magiran.com/p2150727
هورک پورزند، امیرحسین عطارباشی، لیلا بیگدلو، حسن مهراد مجد، هدیه علیمی، "بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 2 (1399): 2262-2271. magiran.com/p2150727
Hoorak Poorzand, Amirhosein Attarbashi, Leila Bigdelu, Hasan Mehrad Majd, Hediye Alimi , "The change in mitral valve prolapse after atrial septal defect closure procedure", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.2 (2020): 2262-2271. magiran.com/p2150727
هورک پورزند، امیرحسین عطارباشی، لیلا بیگدلو، حسن مهراد مجد، هدیه علیمی، (1399). 'بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(2)، صص.2262-2271. magiran.com/p2150727
Hoorak Poorzand, Amirhosein Attarbashi, Leila Bigdelu, Hasan Mehrad Majd, Hediye Alimi , (2020). 'The change in mitral valve prolapse after atrial septal defect closure procedure', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(2), pp.2262-2271. magiran.com/p2150727
هورک پورزند؛ امیرحسین عطارباشی؛ لیلا بیگدلو؛ حسن مهراد مجد؛ هدیه علیمی. "بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،2 ، 1399، 2262-2271. magiran.com/p2150727
Hoorak Poorzand; Amirhosein Attarbashi; Leila Bigdelu; Hasan Mehrad Majd; Hediye Alimi . "The change in mitral valve prolapse after atrial septal defect closure procedure", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 2, 2020, 2262-2271. magiran.com/p2150727
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال