ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین عسکری، کیارش قزوینی، (1399). ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(2)، 2402-2407. magiran.com/p2150742
Parvin Askari, Kiarash Ghazvini , (2020). Evaluation of Antibacterial Activity of Non-alcoholic Quick Spray (Virobac Spray), Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(2), 2402-2407. magiran.com/p2150742
پروین عسکری، کیارش قزوینی، ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray). مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(2): 2402-2407. magiran.com/p2150742
Parvin Askari, Kiarash Ghazvini , Evaluation of Antibacterial Activity of Non-alcoholic Quick Spray (Virobac Spray), Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(2): 2402-2407. magiran.com/p2150742
پروین عسکری، کیارش قزوینی، "ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 2 (1399): 2402-2407. magiran.com/p2150742
Parvin Askari, Kiarash Ghazvini , "Evaluation of Antibacterial Activity of Non-alcoholic Quick Spray (Virobac Spray)", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.2 (2020): 2402-2407. magiran.com/p2150742
پروین عسکری، کیارش قزوینی، (1399). 'ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(2)، صص.2402-2407. magiran.com/p2150742
Parvin Askari, Kiarash Ghazvini , (2020). 'Evaluation of Antibacterial Activity of Non-alcoholic Quick Spray (Virobac Spray)', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(2), pp.2402-2407. magiran.com/p2150742
پروین عسکری؛ کیارش قزوینی. "ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،2 ، 1399، 2402-2407. magiran.com/p2150742
Parvin Askari; Kiarash Ghazvini . "Evaluation of Antibacterial Activity of Non-alcoholic Quick Spray (Virobac Spray)", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 2, 2020, 2402-2407. magiran.com/p2150742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال