ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شیخ، صفورا جافر نوده، (1399). بررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف باقلا در گرگان، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(4)، 57-67. magiran.com/p2150773
Fatemeh Sheikh , Safora Jafar Node, (2020). Investigation of phonological development and yield of different faba bean genotypes in Gorgan, Electronic Journal of Crop Production, 12(4), 57-67. magiran.com/p2150773
فاطمه شیخ، صفورا جافر نوده، بررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف باقلا در گرگان. مجله تولید گیاهان زراعی، 1399؛ 12(4): 57-67. magiran.com/p2150773
Fatemeh Sheikh , Safora Jafar Node, Investigation of phonological development and yield of different faba bean genotypes in Gorgan, Electronic Journal of Crop Production, 2020; 12(4): 57-67. magiran.com/p2150773
فاطمه شیخ، صفورا جافر نوده، "بررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف باقلا در گرگان"، مجله تولید گیاهان زراعی 12، شماره 4 (1399): 57-67. magiran.com/p2150773
Fatemeh Sheikh , Safora Jafar Node, "Investigation of phonological development and yield of different faba bean genotypes in Gorgan", Electronic Journal of Crop Production 12, no.4 (2020): 57-67. magiran.com/p2150773
فاطمه شیخ، صفورا جافر نوده، (1399). 'بررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف باقلا در گرگان'، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(4)، صص.57-67. magiran.com/p2150773
Fatemeh Sheikh , Safora Jafar Node, (2020). 'Investigation of phonological development and yield of different faba bean genotypes in Gorgan', Electronic Journal of Crop Production, 12(4), pp.57-67. magiran.com/p2150773
فاطمه شیخ؛ صفورا جافر نوده. "بررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف باقلا در گرگان". مجله تولید گیاهان زراعی، 12 ،4 ، 1399، 57-67. magiran.com/p2150773
Fatemeh Sheikh ; Safora Jafar Node. "Investigation of phonological development and yield of different faba bean genotypes in Gorgan", Electronic Journal of Crop Production, 12, 4, 2020, 57-67. magiran.com/p2150773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال