ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پویا اعلایی بازکیایی، بهنام کامکار، ابراهیم امیری، حسین کاظمی، مجتبی رضایی، (1399). اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (.Oryza sativa L)، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(4)، 157-170. magiran.com/p2150779
Pooya Aalaee Bazkiaee, ‌‌‌‌Behnam Kamkar , Ebrahim Amiri, Hossein Kazemi, Mojtaba Rezaei, (2020). Effect of irrigation management and planting date on yield and productivity of rice (Oryza sativa L.), Electronic Journal of Crop Production, 12(4), 157-170. magiran.com/p2150779
پویا اعلایی بازکیایی، بهنام کامکار، ابراهیم امیری، حسین کاظمی، مجتبی رضایی، اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (.Oryza sativa L). مجله تولید گیاهان زراعی، 1399؛ 12(4): 157-170. magiran.com/p2150779
Pooya Aalaee Bazkiaee, ‌‌‌‌Behnam Kamkar , Ebrahim Amiri, Hossein Kazemi, Mojtaba Rezaei, Effect of irrigation management and planting date on yield and productivity of rice (Oryza sativa L.), Electronic Journal of Crop Production, 2020; 12(4): 157-170. magiran.com/p2150779
پویا اعلایی بازکیایی، بهنام کامکار، ابراهیم امیری، حسین کاظمی، مجتبی رضایی، "اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (.Oryza sativa L)"، مجله تولید گیاهان زراعی 12، شماره 4 (1399): 157-170. magiran.com/p2150779
Pooya Aalaee Bazkiaee, ‌‌‌‌Behnam Kamkar , Ebrahim Amiri, Hossein Kazemi, Mojtaba Rezaei, "Effect of irrigation management and planting date on yield and productivity of rice (Oryza sativa L.)", Electronic Journal of Crop Production 12, no.4 (2020): 157-170. magiran.com/p2150779
پویا اعلایی بازکیایی، بهنام کامکار، ابراهیم امیری، حسین کاظمی، مجتبی رضایی، (1399). 'اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (.Oryza sativa L)'، مجله تولید گیاهان زراعی، 12(4)، صص.157-170. magiran.com/p2150779
Pooya Aalaee Bazkiaee, ‌‌‌‌Behnam Kamkar , Ebrahim Amiri, Hossein Kazemi, Mojtaba Rezaei, (2020). 'Effect of irrigation management and planting date on yield and productivity of rice (Oryza sativa L.)', Electronic Journal of Crop Production, 12(4), pp.157-170. magiran.com/p2150779
پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی. "اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (.Oryza sativa L)". مجله تولید گیاهان زراعی، 12 ،4 ، 1399، 157-170. magiran.com/p2150779
Pooya Aalaee Bazkiaee; ‌‌‌‌Behnam Kamkar ; Ebrahim Amiri; Hossein Kazemi; Mojtaba Rezaei. "Effect of irrigation management and planting date on yield and productivity of rice (Oryza sativa L.)", Electronic Journal of Crop Production, 12, 4, 2020, 157-170. magiran.com/p2150779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال