ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انسیه سیف امیرحسینی، علی گنجی، قاسم مسیبی، علی قضاوی، (1399). اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(1)، 22-33. magiran.com/p2150785
Ensieh Seif Amirhoseiny, Ali Ganji, Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi, (2020). Immunomodulatory Effect of Fennel in Animal Model of Polycystic Ovarian Syndrome, Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(1), 22-33. magiran.com/p2150785
انسیه سیف امیرحسینی، علی گنجی، قاسم مسیبی، علی قضاوی، اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1399؛ 23(1): 22-33. magiran.com/p2150785
Ensieh Seif Amirhoseiny, Ali Ganji, Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi, Immunomodulatory Effect of Fennel in Animal Model of Polycystic Ovarian Syndrome, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2020; 23(1): 22-33. magiran.com/p2150785
انسیه سیف امیرحسینی، علی گنجی، قاسم مسیبی، علی قضاوی، "اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 23، شماره 1 (1399): 22-33. magiran.com/p2150785
Ensieh Seif Amirhoseiny, Ali Ganji, Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi, "Immunomodulatory Effect of Fennel in Animal Model of Polycystic Ovarian Syndrome", Journal of Arak University of Medical Sciences 23, no.1 (2020): 22-33. magiran.com/p2150785
انسیه سیف امیرحسینی، علی گنجی، قاسم مسیبی، علی قضاوی، (1399). 'اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(1)، صص.22-33. magiran.com/p2150785
Ensieh Seif Amirhoseiny, Ali Ganji, Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi, (2020). 'Immunomodulatory Effect of Fennel in Animal Model of Polycystic Ovarian Syndrome', Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(1), pp.22-33. magiran.com/p2150785
انسیه سیف امیرحسینی؛ علی گنجی؛ قاسم مسیبی؛ علی قضاوی. "اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23 ،1 ، 1399، 22-33. magiran.com/p2150785
Ensieh Seif Amirhoseiny; Ali Ganji; Ghasem Mosayebi; Ali Ghazavi. "Immunomodulatory Effect of Fennel in Animal Model of Polycystic Ovarian Syndrome", Journal of Arak University of Medical Sciences, 23, 1, 2020, 22-33. magiran.com/p2150785
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال