ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم محمدنژاد، حسن متین همائی، فرشاد غزالیان، (1399). اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش های نر ویستار، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(1)، 82-91. magiran.com/p2150790
Ghasem Mohammadnezhad, Hassan Matin Homayi, Farshad Ghazalian, (2020). Effect of a 6-Week Resistance Training Program on Transforming Growth Factor Beta-1 and Myostatin Genes Expression in Tendons of Extensor Digitorum Longus and Soleus Muscles in Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(1), 82-91. magiran.com/p2150790
قاسم محمدنژاد، حسن متین همائی، فرشاد غزالیان، اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش های نر ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1399؛ 23(1): 82-91. magiran.com/p2150790
Ghasem Mohammadnezhad, Hassan Matin Homayi, Farshad Ghazalian, Effect of a 6-Week Resistance Training Program on Transforming Growth Factor Beta-1 and Myostatin Genes Expression in Tendons of Extensor Digitorum Longus and Soleus Muscles in Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2020; 23(1): 82-91. magiran.com/p2150790
قاسم محمدنژاد، حسن متین همائی، فرشاد غزالیان، "اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش های نر ویستار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 23، شماره 1 (1399): 82-91. magiran.com/p2150790
Ghasem Mohammadnezhad, Hassan Matin Homayi, Farshad Ghazalian, "Effect of a 6-Week Resistance Training Program on Transforming Growth Factor Beta-1 and Myostatin Genes Expression in Tendons of Extensor Digitorum Longus and Soleus Muscles in Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences 23, no.1 (2020): 82-91. magiran.com/p2150790
قاسم محمدنژاد، حسن متین همائی، فرشاد غزالیان، (1399). 'اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش های نر ویستار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(1)، صص.82-91. magiran.com/p2150790
Ghasem Mohammadnezhad, Hassan Matin Homayi, Farshad Ghazalian, (2020). 'Effect of a 6-Week Resistance Training Program on Transforming Growth Factor Beta-1 and Myostatin Genes Expression in Tendons of Extensor Digitorum Longus and Soleus Muscles in Rats', Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(1), pp.82-91. magiran.com/p2150790
قاسم محمدنژاد؛ حسن متین همائی؛ فرشاد غزالیان. "اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش های نر ویستار". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23 ،1 ، 1399، 82-91. magiran.com/p2150790
Ghasem Mohammadnezhad; Hassan Matin Homayi; Farshad Ghazalian. "Effect of a 6-Week Resistance Training Program on Transforming Growth Factor Beta-1 and Myostatin Genes Expression in Tendons of Extensor Digitorum Longus and Soleus Muscles in Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences, 23, 1, 2020, 82-91. magiran.com/p2150790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال