ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه احمدی، سعید طولابی، حسین ایلانلو، (1399). پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(1)، 108-117. magiran.com/p2150792
Sedigheh Ahmadi, Saeid Toulabi, Hossein Ilanloo, (2020). The Relationship Between Tendency to Substance Abuse and Resilience and Academic Procrastination in Secondary School Students, Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(1), 108-117. magiran.com/p2150792
صدیقه احمدی، سعید طولابی، حسین ایلانلو، پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1399؛ 23(1): 108-117. magiran.com/p2150792
Sedigheh Ahmadi, Saeid Toulabi, Hossein Ilanloo, The Relationship Between Tendency to Substance Abuse and Resilience and Academic Procrastination in Secondary School Students, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2020; 23(1): 108-117. magiran.com/p2150792
صدیقه احمدی، سعید طولابی، حسین ایلانلو، "پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 23، شماره 1 (1399): 108-117. magiran.com/p2150792
Sedigheh Ahmadi, Saeid Toulabi, Hossein Ilanloo, "The Relationship Between Tendency to Substance Abuse and Resilience and Academic Procrastination in Secondary School Students", Journal of Arak University of Medical Sciences 23, no.1 (2020): 108-117. magiran.com/p2150792
صدیقه احمدی، سعید طولابی، حسین ایلانلو، (1399). 'پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(1)، صص.108-117. magiran.com/p2150792
Sedigheh Ahmadi, Saeid Toulabi, Hossein Ilanloo, (2020). 'The Relationship Between Tendency to Substance Abuse and Resilience and Academic Procrastination in Secondary School Students', Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(1), pp.108-117. magiran.com/p2150792
صدیقه احمدی؛ سعید طولابی؛ حسین ایلانلو. "پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23 ،1 ، 1399، 108-117. magiran.com/p2150792
Sedigheh Ahmadi; Saeid Toulabi; Hossein Ilanloo. "The Relationship Between Tendency to Substance Abuse and Resilience and Academic Procrastination in Secondary School Students", Journal of Arak University of Medical Sciences, 23, 1, 2020, 108-117. magiran.com/p2150792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال