ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین امیری ابراهیم آبادی، احمد سلطان زاده، سمیرا قیاسی، (1399). واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس، مجله ارگونومی، 8(1)، 12-20. magiran.com/p2150807
Amin Amiri Ebrahimabadi, Ahmad Soltanzadeh, Samira Ghiyasi, (2020). Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine, Journal of Ergonomics, 8(1), 12-20. magiran.com/p2150807
امین امیری ابراهیم آبادی، احمد سلطان زاده، سمیرا قیاسی، واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس. مجله ارگونومی، 1399؛ 8(1): 12-20. magiran.com/p2150807
Amin Amiri Ebrahimabadi, Ahmad Soltanzadeh, Samira Ghiyasi, Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine, Journal of Ergonomics, 2020; 8(1): 12-20. magiran.com/p2150807
امین امیری ابراهیم آبادی، احمد سلطان زاده، سمیرا قیاسی، "واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس"، مجله ارگونومی 8، شماره 1 (1399): 12-20. magiran.com/p2150807
Amin Amiri Ebrahimabadi, Ahmad Soltanzadeh, Samira Ghiyasi, "Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine", Journal of Ergonomics 8, no.1 (2020): 12-20. magiran.com/p2150807
امین امیری ابراهیم آبادی، احمد سلطان زاده، سمیرا قیاسی، (1399). 'واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس'، مجله ارگونومی، 8(1)، صص.12-20. magiran.com/p2150807
Amin Amiri Ebrahimabadi, Ahmad Soltanzadeh, Samira Ghiyasi, (2020). 'Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine', Journal of Ergonomics, 8(1), pp.12-20. magiran.com/p2150807
امین امیری ابراهیم آبادی؛ احمد سلطان زاده؛ سمیرا قیاسی. "واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس". مجله ارگونومی، 8 ،1 ، 1399، 12-20. magiran.com/p2150807
Amin Amiri Ebrahimabadi; Ahmad Soltanzadeh; Samira Ghiyasi. "Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine", Journal of Ergonomics, 8, 1, 2020, 12-20. magiran.com/p2150807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال