ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، (1399). طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 5(2)، 49-80. magiran.com/p2150947
Ali Haji Gholam Saryazdi , Ali Rajabzadeh, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, (2020). Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran, Journal of Modern Research in Decision Making, 5(2), 49-80. magiran.com/p2150947
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1399؛ 5(2): 49-80. magiran.com/p2150947
Ali Haji Gholam Saryazdi , Ali Rajabzadeh, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran, Journal of Modern Research in Decision Making, 2020; 5(2): 49-80. magiran.com/p2150947
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، "طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 5، شماره 2 (1399): 49-80. magiran.com/p2150947
Ali Haji Gholam Saryazdi , Ali Rajabzadeh, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, "Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran", Journal of Modern Research in Decision Making 5, no.2 (2020): 49-80. magiran.com/p2150947
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، (1399). 'طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 5(2)، صص.49-80. magiran.com/p2150947
Ali Haji Gholam Saryazdi , Ali Rajabzadeh, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, (2020). 'Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran', Journal of Modern Research in Decision Making, 5(2), pp.49-80. magiran.com/p2150947
علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده. "طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 5 ،2 ، 1399، 49-80. magiran.com/p2150947
Ali Haji Gholam Saryazdi ; Ali Rajabzadeh; Alinaghi Mashayekhi; Alireza Hassanzadeh. "Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran", Journal of Modern Research in Decision Making, 5, 2, 2020, 49-80. magiran.com/p2150947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال