ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه خاتونی، فاطمه تیموری، سید امیرحسین پیشگویی، محمدرضا خدابخش، (1399). تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 7(1)، 26-34. magiran.com/p2151267
F.Teymouri, S.A.H Pishgooie, M. Khodabakhsh, S.Khatoni, (2020). Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 7(1), 26-34. magiran.com/p2151267
سمیه خاتونی، فاطمه تیموری، سید امیرحسین پیشگویی، محمدرضا خدابخش، تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1399؛ 7(1): 26-34. magiran.com/p2151267
F.Teymouri, S.A.H Pishgooie, M. Khodabakhsh, S.Khatoni, Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 2020; 7(1): 26-34. magiran.com/p2151267
سمیه خاتونی، فاطمه تیموری، سید امیرحسین پیشگویی، محمدرضا خدابخش، "تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 7، شماره 1 (1399): 26-34. magiran.com/p2151267
F.Teymouri, S.A.H Pishgooie, M. Khodabakhsh, S.Khatoni, "Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals", Journal of Military Caring Sciences 7, no.1 (2020): 26-34. magiran.com/p2151267
سمیه خاتونی، فاطمه تیموری، سید امیرحسین پیشگویی، محمدرضا خدابخش، (1399). 'تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 7(1)، صص.26-34. magiran.com/p2151267
F.Teymouri, S.A.H Pishgooie, M. Khodabakhsh, S.Khatoni, (2020). 'Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals', Journal of Military Caring Sciences, 7(1), pp.26-34. magiran.com/p2151267
سمیه خاتونی؛ فاطمه تیموری؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ محمدرضا خدابخش. "تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 7 ،1 ، 1399، 26-34. magiran.com/p2151267
F.Teymouri; S.A.H Pishgooie; M. Khodabakhsh; S.Khatoni. "Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals", Journal of Military Caring Sciences, 7, 1, 2020, 26-34. magiran.com/p2151267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال