ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزام بوستانچی، عهدیه پرهیزکار، کمال صالحی، رسول نصیری کالمرزی، دائم روشنی، (1399). بررسی تاثیر آموزش مجازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1397، مجله آموزش پرستاری، 9(2)، 10-18. magiran.com/p2151294
Farzam Bostanchi, Ahdieh Parhizkar, Kamal Salehi, Rasool Nasiri Kalmarzi, Daem Roshani, (2020). The Effect of Virtual Education on the Quality of Life of Asthmatic Patients, Tohid Hospital in, Sanandaj City, 2018, Journal of Nursing Education, 9(2), 10-18. magiran.com/p2151294
فرزام بوستانچی، عهدیه پرهیزکار، کمال صالحی، رسول نصیری کالمرزی، دائم روشنی، بررسی تاثیر آموزش مجازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1397. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(2): 10-18. magiran.com/p2151294
Farzam Bostanchi, Ahdieh Parhizkar, Kamal Salehi, Rasool Nasiri Kalmarzi, Daem Roshani, The Effect of Virtual Education on the Quality of Life of Asthmatic Patients, Tohid Hospital in, Sanandaj City, 2018, Journal of Nursing Education, 2020; 9(2): 10-18. magiran.com/p2151294
فرزام بوستانچی، عهدیه پرهیزکار، کمال صالحی، رسول نصیری کالمرزی، دائم روشنی، "بررسی تاثیر آموزش مجازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1397"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 2 (1399): 10-18. magiran.com/p2151294
Farzam Bostanchi, Ahdieh Parhizkar, Kamal Salehi, Rasool Nasiri Kalmarzi, Daem Roshani, "The Effect of Virtual Education on the Quality of Life of Asthmatic Patients, Tohid Hospital in, Sanandaj City, 2018", Journal of Nursing Education 9, no.2 (2020): 10-18. magiran.com/p2151294
فرزام بوستانچی، عهدیه پرهیزکار، کمال صالحی، رسول نصیری کالمرزی، دائم روشنی، (1399). 'بررسی تاثیر آموزش مجازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1397'، مجله آموزش پرستاری، 9(2)، صص.10-18. magiran.com/p2151294
Farzam Bostanchi, Ahdieh Parhizkar, Kamal Salehi, Rasool Nasiri Kalmarzi, Daem Roshani, (2020). 'The Effect of Virtual Education on the Quality of Life of Asthmatic Patients, Tohid Hospital in, Sanandaj City, 2018', Journal of Nursing Education, 9(2), pp.10-18. magiran.com/p2151294
فرزام بوستانچی؛ عهدیه پرهیزکار؛ کمال صالحی؛ رسول نصیری کالمرزی؛ دائم روشنی. "بررسی تاثیر آموزش مجازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1397". مجله آموزش پرستاری، 9 ،2 ، 1399، 10-18. magiran.com/p2151294
Farzam Bostanchi; Ahdieh Parhizkar; Kamal Salehi; Rasool Nasiri Kalmarzi; Daem Roshani. "The Effect of Virtual Education on the Quality of Life of Asthmatic Patients, Tohid Hospital in, Sanandaj City, 2018", Journal of Nursing Education, 9, 2, 2020, 10-18. magiran.com/p2151294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال