ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فردین عزیزیان، ناهید رامک، فهیمه وحید، سلیمه رضایی، علیرضا سنگانی، (1399). تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری، مجله آموزش پرستاری، 9(2)، 54-62. magiran.com/p2151298
Fardin Azizian, Nahid Ramak, Fahimeh Vahid, Salimeh Rezaee, Alireza Sangani, (2020). The Effectiveness of Cognitive Simulation Techniques Group Training on Academic Engagement and Academic Procrastination in Nursing Students, Journal of Nursing Education, 9(2), 54-62. magiran.com/p2151298
فردین عزیزیان، ناهید رامک، فهیمه وحید، سلیمه رضایی، علیرضا سنگانی، تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله آموزش پرستاری، 1399؛ 9(2): 54-62. magiran.com/p2151298
Fardin Azizian, Nahid Ramak, Fahimeh Vahid, Salimeh Rezaee, Alireza Sangani, The Effectiveness of Cognitive Simulation Techniques Group Training on Academic Engagement and Academic Procrastination in Nursing Students, Journal of Nursing Education, 2020; 9(2): 54-62. magiran.com/p2151298
فردین عزیزیان، ناهید رامک، فهیمه وحید، سلیمه رضایی، علیرضا سنگانی، "تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری"، مجله آموزش پرستاری 9، شماره 2 (1399): 54-62. magiran.com/p2151298
Fardin Azizian, Nahid Ramak, Fahimeh Vahid, Salimeh Rezaee, Alireza Sangani, "The Effectiveness of Cognitive Simulation Techniques Group Training on Academic Engagement and Academic Procrastination in Nursing Students", Journal of Nursing Education 9, no.2 (2020): 54-62. magiran.com/p2151298
فردین عزیزیان، ناهید رامک، فهیمه وحید، سلیمه رضایی، علیرضا سنگانی، (1399). 'تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری'، مجله آموزش پرستاری، 9(2)، صص.54-62. magiran.com/p2151298
Fardin Azizian, Nahid Ramak, Fahimeh Vahid, Salimeh Rezaee, Alireza Sangani, (2020). 'The Effectiveness of Cognitive Simulation Techniques Group Training on Academic Engagement and Academic Procrastination in Nursing Students', Journal of Nursing Education, 9(2), pp.54-62. magiran.com/p2151298
فردین عزیزیان؛ ناهید رامک؛ فهیمه وحید؛ سلیمه رضایی؛ علیرضا سنگانی. "تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری". مجله آموزش پرستاری، 9 ،2 ، 1399، 54-62. magiran.com/p2151298
Fardin Azizian; Nahid Ramak; Fahimeh Vahid; Salimeh Rezaee; Alireza Sangani. "The Effectiveness of Cognitive Simulation Techniques Group Training on Academic Engagement and Academic Procrastination in Nursing Students", Journal of Nursing Education, 9, 2, 2020, 54-62. magiran.com/p2151298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال