ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ملکوتی نیا، (1399). بررسی ظرفیت های مفهوم سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه های دینی با تاکید بر نهج البلاغه، ماهنامه معرفت، 29(3)، 19. magiran.com/p2151345
Ali Malakouti nia, (2020). An In-depth Analysis of the Capacities of Metaphorical Conceptualization in Understanding and Transmitting Religious Teachings with Emphasis on Nahj al-Balagha, Marifat, 29(3), 19. magiran.com/p2151345
علی ملکوتی نیا، بررسی ظرفیت های مفهوم سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه های دینی با تاکید بر نهج البلاغه. ماهنامه معرفت، 1399؛ 29(3): 19. magiran.com/p2151345
Ali Malakouti nia, An In-depth Analysis of the Capacities of Metaphorical Conceptualization in Understanding and Transmitting Religious Teachings with Emphasis on Nahj al-Balagha, Marifat, 2020; 29(3): 19. magiran.com/p2151345
علی ملکوتی نیا، "بررسی ظرفیت های مفهوم سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه های دینی با تاکید بر نهج البلاغه"، ماهنامه معرفت 29، شماره 3 (1399): 19. magiran.com/p2151345
Ali Malakouti nia, "An In-depth Analysis of the Capacities of Metaphorical Conceptualization in Understanding and Transmitting Religious Teachings with Emphasis on Nahj al-Balagha", Marifat 29, no.3 (2020): 19. magiran.com/p2151345
علی ملکوتی نیا، (1399). 'بررسی ظرفیت های مفهوم سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه های دینی با تاکید بر نهج البلاغه'، ماهنامه معرفت، 29(3)، صص.19. magiran.com/p2151345
Ali Malakouti nia, (2020). 'An In-depth Analysis of the Capacities of Metaphorical Conceptualization in Understanding and Transmitting Religious Teachings with Emphasis on Nahj al-Balagha', Marifat, 29(3), pp.19. magiran.com/p2151345
علی ملکوتی نیا. "بررسی ظرفیت های مفهوم سازی استعاری در فهم و انتقال آموزه های دینی با تاکید بر نهج البلاغه". ماهنامه معرفت، 29 ،3 ، 1399، 19. magiran.com/p2151345
Ali Malakouti nia. "An In-depth Analysis of the Capacities of Metaphorical Conceptualization in Understanding and Transmitting Religious Teachings with Emphasis on Nahj al-Balagha", Marifat, 29, 3, 2020, 19. magiran.com/p2151345
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال