ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ارجینی، بی بی راضیه حسینی نژاد، (1399). نفوذ فرهنگی: سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگی نظام سلطه با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری، ماهنامه معرفت، 29(3)، 33. magiran.com/p2151372
Hossein Arjini , Bibi Raziye Husaini nejad, (2020). Cultural-diffusion: The Mechanisms of Cultural-diffusion of the Imperialistic System, Emphasizing the Supreme Leader’s Thoughts, Marifat, 29(3), 33. magiran.com/p2151372
حسین ارجینی، بی بی راضیه حسینی نژاد، نفوذ فرهنگی: سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگی نظام سلطه با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری. ماهنامه معرفت، 1399؛ 29(3): 33. magiran.com/p2151372
Hossein Arjini , Bibi Raziye Husaini nejad, Cultural-diffusion: The Mechanisms of Cultural-diffusion of the Imperialistic System, Emphasizing the Supreme Leader’s Thoughts, Marifat, 2020; 29(3): 33. magiran.com/p2151372
حسین ارجینی، بی بی راضیه حسینی نژاد، "نفوذ فرهنگی: سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگی نظام سلطه با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری"، ماهنامه معرفت 29، شماره 3 (1399): 33. magiran.com/p2151372
Hossein Arjini , Bibi Raziye Husaini nejad, "Cultural-diffusion: The Mechanisms of Cultural-diffusion of the Imperialistic System, Emphasizing the Supreme Leader’s Thoughts", Marifat 29, no.3 (2020): 33. magiran.com/p2151372
حسین ارجینی، بی بی راضیه حسینی نژاد، (1399). 'نفوذ فرهنگی: سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگی نظام سلطه با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری'، ماهنامه معرفت، 29(3)، صص.33. magiran.com/p2151372
Hossein Arjini , Bibi Raziye Husaini nejad, (2020). 'Cultural-diffusion: The Mechanisms of Cultural-diffusion of the Imperialistic System, Emphasizing the Supreme Leader’s Thoughts', Marifat, 29(3), pp.33. magiran.com/p2151372
حسین ارجینی؛ بی بی راضیه حسینی نژاد. "نفوذ فرهنگی: سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگی نظام سلطه با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری". ماهنامه معرفت، 29 ،3 ، 1399، 33. magiran.com/p2151372
Hossein Arjini ; Bibi Raziye Husaini nejad. "Cultural-diffusion: The Mechanisms of Cultural-diffusion of the Imperialistic System, Emphasizing the Supreme Leader’s Thoughts", Marifat, 29, 3, 2020, 33. magiran.com/p2151372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال