ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی سبحانی نیا، یونس عیسوند ، (1399). شخصیت شناسی واسطه گران ازدواج در گستره آیات و روایات، ماهنامه معرفت، 29(3)، 59. magiran.com/p2151374
Younes Isvand, MohammadTaghi Sobhani nia, (2020). The Personality of Marriage Mediators in the Scope of the Qur’an and Traditions, Marifat, 29(3), 59. magiran.com/p2151374
محمدتقی سبحانی نیا، یونس عیسوند ، شخصیت شناسی واسطه گران ازدواج در گستره آیات و روایات. ماهنامه معرفت، 1399؛ 29(3): 59. magiran.com/p2151374
Younes Isvand, MohammadTaghi Sobhani nia, The Personality of Marriage Mediators in the Scope of the Qur’an and Traditions, Marifat, 2020; 29(3): 59. magiran.com/p2151374
محمدتقی سبحانی نیا، یونس عیسوند ، "شخصیت شناسی واسطه گران ازدواج در گستره آیات و روایات"، ماهنامه معرفت 29، شماره 3 (1399): 59. magiran.com/p2151374
Younes Isvand, MohammadTaghi Sobhani nia, "The Personality of Marriage Mediators in the Scope of the Qur’an and Traditions", Marifat 29, no.3 (2020): 59. magiran.com/p2151374
محمدتقی سبحانی نیا، یونس عیسوند ، (1399). 'شخصیت شناسی واسطه گران ازدواج در گستره آیات و روایات'، ماهنامه معرفت، 29(3)، صص.59. magiran.com/p2151374
Younes Isvand, MohammadTaghi Sobhani nia, (2020). 'The Personality of Marriage Mediators in the Scope of the Qur’an and Traditions', Marifat, 29(3), pp.59. magiran.com/p2151374
محمدتقی سبحانی نیا؛ یونس عیسوند . "شخصیت شناسی واسطه گران ازدواج در گستره آیات و روایات". ماهنامه معرفت، 29 ،3 ، 1399، 59. magiran.com/p2151374
Younes Isvand; MohammadTaghi Sobhani nia. "The Personality of Marriage Mediators in the Scope of the Qur’an and Traditions", Marifat, 29, 3, 2020, 59. magiran.com/p2151374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال