ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود ابوالقاسمی، سیف الله فضل الهی قمشی، مرجان جوانبخش، (1399). دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ چالش ها و راهکارها، ماهنامه معرفت، 29(3)، 71. magiran.com/p2151375
Marjan Javanbakhsh , Saifullah Fazlullahi Ghomshi, Mahmoud Abolghasemi, (2020). Islamic Civilizer University; Challenges and solutions, Marifat, 29(3), 71. magiran.com/p2151375
محمود ابوالقاسمی، سیف الله فضل الهی قمشی، مرجان جوانبخش، دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ چالش ها و راهکارها. ماهنامه معرفت، 1399؛ 29(3): 71. magiran.com/p2151375
Marjan Javanbakhsh , Saifullah Fazlullahi Ghomshi, Mahmoud Abolghasemi, Islamic Civilizer University; Challenges and solutions, Marifat, 2020; 29(3): 71. magiran.com/p2151375
محمود ابوالقاسمی، سیف الله فضل الهی قمشی، مرجان جوانبخش، "دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ چالش ها و راهکارها"، ماهنامه معرفت 29، شماره 3 (1399): 71. magiran.com/p2151375
Marjan Javanbakhsh , Saifullah Fazlullahi Ghomshi, Mahmoud Abolghasemi, "Islamic Civilizer University; Challenges and solutions", Marifat 29, no.3 (2020): 71. magiran.com/p2151375
محمود ابوالقاسمی، سیف الله فضل الهی قمشی، مرجان جوانبخش، (1399). 'دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ چالش ها و راهکارها'، ماهنامه معرفت، 29(3)، صص.71. magiran.com/p2151375
Marjan Javanbakhsh , Saifullah Fazlullahi Ghomshi, Mahmoud Abolghasemi, (2020). 'Islamic Civilizer University; Challenges and solutions', Marifat, 29(3), pp.71. magiran.com/p2151375
محمود ابوالقاسمی؛ سیف الله فضل الهی قمشی؛ مرجان جوانبخش. "دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ چالش ها و راهکارها". ماهنامه معرفت، 29 ،3 ، 1399، 71. magiran.com/p2151375
Marjan Javanbakhsh ; Saifullah Fazlullahi Ghomshi; Mahmoud Abolghasemi. "Islamic Civilizer University; Challenges and solutions", Marifat, 29, 3, 2020, 71. magiran.com/p2151375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال