ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدجواد توکلی، سعید محمدبیگی، (1399). ظرفیت ها و چالش های فرهنگ ملی گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی، ماهنامه معرفت، 29(3)، 83. magiran.com/p2151376
Saeed Mohammad baigi, MohammadJavad Tavakoli, (2020). Capacities and Challenges of the Culture of Nationalism in Consumption in Support of Domestic Consumption, Marifat, 29(3), 83. magiran.com/p2151376
محمدجواد توکلی، سعید محمدبیگی، ظرفیت ها و چالش های فرهنگ ملی گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی. ماهنامه معرفت، 1399؛ 29(3): 83. magiran.com/p2151376
Saeed Mohammad baigi, MohammadJavad Tavakoli, Capacities and Challenges of the Culture of Nationalism in Consumption in Support of Domestic Consumption, Marifat, 2020; 29(3): 83. magiran.com/p2151376
محمدجواد توکلی، سعید محمدبیگی، "ظرفیت ها و چالش های فرهنگ ملی گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی"، ماهنامه معرفت 29، شماره 3 (1399): 83. magiran.com/p2151376
Saeed Mohammad baigi, MohammadJavad Tavakoli, "Capacities and Challenges of the Culture of Nationalism in Consumption in Support of Domestic Consumption", Marifat 29, no.3 (2020): 83. magiran.com/p2151376
محمدجواد توکلی، سعید محمدبیگی، (1399). 'ظرفیت ها و چالش های فرهنگ ملی گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی'، ماهنامه معرفت، 29(3)، صص.83. magiran.com/p2151376
Saeed Mohammad baigi, MohammadJavad Tavakoli, (2020). 'Capacities and Challenges of the Culture of Nationalism in Consumption in Support of Domestic Consumption', Marifat, 29(3), pp.83. magiran.com/p2151376
محمدجواد توکلی؛ سعید محمدبیگی. "ظرفیت ها و چالش های فرهنگ ملی گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی". ماهنامه معرفت، 29 ،3 ، 1399، 83. magiran.com/p2151376
Saeed Mohammad baigi; MohammadJavad Tavakoli. "Capacities and Challenges of the Culture of Nationalism in Consumption in Support of Domestic Consumption", Marifat, 29, 3, 2020, 83. magiran.com/p2151376
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال