ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهری، سیده پروین جوادی، حمیدرضا زهره ای، (1399). نقش داستان راستان شهید مطهری و داستان های کوتاه محمود تیمور در بیداری اسلامی دو انقلاب ایران و مصر، ماهنامه معرفت، 29(3)، 97. magiran.com/p2151377
Hamidreza Zohrei, Seyedeh Parvin Javadi, Mohammad Mehri, (2020). The Role of Martyr Motahhari’s Book “Anecdotes of Pious Men” and Short Stories of Mahmoud Taymour in the Islamic Awakening of the Two Iranian and Egyptian Revolutions, Marifat, 29(3), 97. magiran.com/p2151377
محمد مهری، سیده پروین جوادی، حمیدرضا زهره ای، نقش داستان راستان شهید مطهری و داستان های کوتاه محمود تیمور در بیداری اسلامی دو انقلاب ایران و مصر. ماهنامه معرفت، 1399؛ 29(3): 97. magiran.com/p2151377
Hamidreza Zohrei, Seyedeh Parvin Javadi, Mohammad Mehri, The Role of Martyr Motahhari’s Book “Anecdotes of Pious Men” and Short Stories of Mahmoud Taymour in the Islamic Awakening of the Two Iranian and Egyptian Revolutions, Marifat, 2020; 29(3): 97. magiran.com/p2151377
محمد مهری، سیده پروین جوادی، حمیدرضا زهره ای، "نقش داستان راستان شهید مطهری و داستان های کوتاه محمود تیمور در بیداری اسلامی دو انقلاب ایران و مصر"، ماهنامه معرفت 29، شماره 3 (1399): 97. magiran.com/p2151377
Hamidreza Zohrei, Seyedeh Parvin Javadi, Mohammad Mehri, "The Role of Martyr Motahhari’s Book “Anecdotes of Pious Men” and Short Stories of Mahmoud Taymour in the Islamic Awakening of the Two Iranian and Egyptian Revolutions", Marifat 29, no.3 (2020): 97. magiran.com/p2151377
محمد مهری، سیده پروین جوادی، حمیدرضا زهره ای، (1399). 'نقش داستان راستان شهید مطهری و داستان های کوتاه محمود تیمور در بیداری اسلامی دو انقلاب ایران و مصر'، ماهنامه معرفت، 29(3)، صص.97. magiran.com/p2151377
Hamidreza Zohrei, Seyedeh Parvin Javadi, Mohammad Mehri, (2020). 'The Role of Martyr Motahhari’s Book “Anecdotes of Pious Men” and Short Stories of Mahmoud Taymour in the Islamic Awakening of the Two Iranian and Egyptian Revolutions', Marifat, 29(3), pp.97. magiran.com/p2151377
محمد مهری؛ سیده پروین جوادی؛ حمیدرضا زهره ای. "نقش داستان راستان شهید مطهری و داستان های کوتاه محمود تیمور در بیداری اسلامی دو انقلاب ایران و مصر". ماهنامه معرفت، 29 ،3 ، 1399، 97. magiran.com/p2151377
Hamidreza Zohrei; Seyedeh Parvin Javadi; Mohammad Mehri. "The Role of Martyr Motahhari’s Book “Anecdotes of Pious Men” and Short Stories of Mahmoud Taymour in the Islamic Awakening of the Two Iranian and Egyptian Revolutions", Marifat, 29, 3, 2020, 97. magiran.com/p2151377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال