ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسینی شریف آباد، محمد ربانی، علی شیخ دارانی، (1399). اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(575)، 325-331. magiran.com/p2151399
Ali Hosseini Sharifabad, Mohammad Rabbani, Ali Sheikh Darani, (2020). The Effect of Long-Term Pregabalin Administration on Memory of Rat in Object Recognition Task, Journal Of Isfahan Medical School, 38(575), 325-331. magiran.com/p2151399
علی حسینی شریف آباد، محمد ربانی، علی شیخ دارانی، اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(575): 325-331. magiran.com/p2151399
Ali Hosseini Sharifabad, Mohammad Rabbani, Ali Sheikh Darani, The Effect of Long-Term Pregabalin Administration on Memory of Rat in Object Recognition Task, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(575): 325-331. magiran.com/p2151399
علی حسینی شریف آباد، محمد ربانی، علی شیخ دارانی، "اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 575 (1399): 325-331. magiran.com/p2151399
Ali Hosseini Sharifabad, Mohammad Rabbani, Ali Sheikh Darani, "The Effect of Long-Term Pregabalin Administration on Memory of Rat in Object Recognition Task", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.575 (2020): 325-331. magiran.com/p2151399
علی حسینی شریف آباد، محمد ربانی، علی شیخ دارانی، (1399). 'اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(575)، صص.325-331. magiran.com/p2151399
Ali Hosseini Sharifabad, Mohammad Rabbani, Ali Sheikh Darani, (2020). 'The Effect of Long-Term Pregabalin Administration on Memory of Rat in Object Recognition Task', Journal Of Isfahan Medical School, 38(575), pp.325-331. magiran.com/p2151399
علی حسینی شریف آباد؛ محمد ربانی؛ علی شیخ دارانی. "اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،575 ، 1399، 325-331. magiran.com/p2151399
Ali Hosseini Sharifabad; Mohammad Rabbani; Ali Sheikh Darani. "The Effect of Long-Term Pregabalin Administration on Memory of Rat in Object Recognition Task", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 575, 2020, 325-331. magiran.com/p2151399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال