ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، (1399). کمی سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (.Brassica napus L) به غلظت های مختلف سرب در خاک، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(36)، 453-468. magiran.com/p2151836
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, (2020). Quantifying the response of growth, some physiological and biochemical traits of canola (Brassica napus L.) plant to lead concentration in the soil, Journal of Plant Process and Function, 9(36), 453-468. magiran.com/p2151836
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، کمی سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (.Brassica napus L) به غلظت های مختلف سرب در خاک. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(36): 453-468. magiran.com/p2151836
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, Quantifying the response of growth, some physiological and biochemical traits of canola (Brassica napus L.) plant to lead concentration in the soil, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(36): 453-468. magiran.com/p2151836
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، "کمی سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (.Brassica napus L) به غلظت های مختلف سرب در خاک"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 36 (1399): 453-468. magiran.com/p2151836
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, "Quantifying the response of growth, some physiological and biochemical traits of canola (Brassica napus L.) plant to lead concentration in the soil", Journal of Plant Process and Function 9, no.36 (2020): 453-468. magiran.com/p2151836
مهرانوش امامیان طبرستانی، همت الله پیردشتی، محمدعلی تاجیک قنبری، فردین صادق زاده، (1399). 'کمی سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (.Brassica napus L) به غلظت های مختلف سرب در خاک'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(36)، صص.453-468. magiran.com/p2151836
Mehranoosh Emamian Tabarestani, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, Fardin Sadeghzadeh, (2020). 'Quantifying the response of growth, some physiological and biochemical traits of canola (Brassica napus L.) plant to lead concentration in the soil', Journal of Plant Process and Function, 9(36), pp.453-468. magiran.com/p2151836
مهرانوش امامیان طبرستانی؛ همت الله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ فردین صادق زاده. "کمی سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (.Brassica napus L) به غلظت های مختلف سرب در خاک". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،36 ، 1399، 453-468. magiran.com/p2151836
Mehranoosh Emamian Tabarestani; Hemmatollah Pirdashti; Mohammad Ali Tajik Ghanbary; Fardin Sadeghzadeh. "Quantifying the response of growth, some physiological and biochemical traits of canola (Brassica napus L.) plant to lead concentration in the soil", Journal of Plant Process and Function, 9, 36, 2020, 453-468. magiran.com/p2151836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال