ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی سجادی، منصور سلطانی، مهدی بصیری مقدم، محبوبه مقبل، (1399). مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 6(1)، 95-105. magiran.com/p2152225
Moosa Sajjadi, Mansour Soltani, Mahdi Basiri Moghadam, Mahboubeh Moghbel, (2020). Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 6(1), 95-105. magiran.com/p2152225
موسی سجادی، منصور سلطانی، مهدی بصیری مقدم، محبوبه مقبل، مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 1399؛ 6(1): 95-105. magiran.com/p2152225
Moosa Sajjadi, Mansour Soltani, Mahdi Basiri Moghadam, Mahboubeh Moghbel, Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 2020; 6(1): 95-105. magiran.com/p2152225
موسی سجادی، منصور سلطانی، مهدی بصیری مقدم، محبوبه مقبل، "مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی"، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 6، شماره 1 (1399): 95-105. magiran.com/p2152225
Moosa Sajjadi, Mansour Soltani, Mahdi Basiri Moghadam, Mahboubeh Moghbel, "Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 6, no.1 (2020): 95-105. magiran.com/p2152225
موسی سجادی، منصور سلطانی، مهدی بصیری مقدم، محبوبه مقبل، (1399). 'مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی'، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 6(1)، صص.95-105. magiran.com/p2152225
Moosa Sajjadi, Mansour Soltani, Mahdi Basiri Moghadam, Mahboubeh Moghbel, (2020). 'Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues', Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 6(1), pp.95-105. magiran.com/p2152225
موسی سجادی؛ منصور سلطانی؛ مهدی بصیری مقدم؛ محبوبه مقبل. "مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی". فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 6 ،1 ، 1399، 95-105. magiran.com/p2152225
Moosa Sajjadi; Mansour Soltani; Mahdi Basiri Moghadam; Mahboubeh Moghbel. "Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 6, 1, 2020, 95-105. magiran.com/p2152225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال