ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عادلی ساردو، حمید رضا جعفری، بهرام ملک محمدی، عبدالرضا کرباسی، (1398). تجزیه و تحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش کشاورزی در چارچوب مدلی یکپارچه(نمونه موردی: دشت جیرفت- جنوب استان کرمان)، فصلنامه محیط شناسی، 45(4)، 679-691. magiran.com/p2152285
Fatemeh Adelisardou, Hamid Reza Jafari , Bahram Malekmohammadi, A. R. Karbassi, (2020). An integrated framework model for the analysis of sustainability in the agriculture water system (Case study, Jiroft plain- Kerman), Journal of Environmental Studies, 45(4), 679-691. magiran.com/p2152285
فاطمه عادلی ساردو، حمید رضا جعفری، بهرام ملک محمدی، عبدالرضا کرباسی، تجزیه و تحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش کشاورزی در چارچوب مدلی یکپارچه(نمونه موردی: دشت جیرفت- جنوب استان کرمان). فصلنامه محیط شناسی، 1398؛ 45(4): 679-691. magiran.com/p2152285
Fatemeh Adelisardou, Hamid Reza Jafari , Bahram Malekmohammadi, A. R. Karbassi, An integrated framework model for the analysis of sustainability in the agriculture water system (Case study, Jiroft plain- Kerman), Journal of Environmental Studies, 2020; 45(4): 679-691. magiran.com/p2152285
فاطمه عادلی ساردو، حمید رضا جعفری، بهرام ملک محمدی، عبدالرضا کرباسی، "تجزیه و تحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش کشاورزی در چارچوب مدلی یکپارچه(نمونه موردی: دشت جیرفت- جنوب استان کرمان)"، فصلنامه محیط شناسی 45، شماره 4 (1398): 679-691. magiran.com/p2152285
Fatemeh Adelisardou, Hamid Reza Jafari , Bahram Malekmohammadi, A. R. Karbassi, "An integrated framework model for the analysis of sustainability in the agriculture water system (Case study, Jiroft plain- Kerman)", Journal of Environmental Studies 45, no.4 (2020): 679-691. magiran.com/p2152285
فاطمه عادلی ساردو، حمید رضا جعفری، بهرام ملک محمدی، عبدالرضا کرباسی، (1398). 'تجزیه و تحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش کشاورزی در چارچوب مدلی یکپارچه(نمونه موردی: دشت جیرفت- جنوب استان کرمان)'، فصلنامه محیط شناسی، 45(4)، صص.679-691. magiran.com/p2152285
Fatemeh Adelisardou, Hamid Reza Jafari , Bahram Malekmohammadi, A. R. Karbassi, (2020). 'An integrated framework model for the analysis of sustainability in the agriculture water system (Case study, Jiroft plain- Kerman)', Journal of Environmental Studies, 45(4), pp.679-691. magiran.com/p2152285
فاطمه عادلی ساردو؛ حمید رضا جعفری؛ بهرام ملک محمدی؛ عبدالرضا کرباسی. "تجزیه و تحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش کشاورزی در چارچوب مدلی یکپارچه(نمونه موردی: دشت جیرفت- جنوب استان کرمان)". فصلنامه محیط شناسی، 45 ،4 ، 1398، 679-691. magiran.com/p2152285
Fatemeh Adelisardou; Hamid Reza Jafari ; Bahram Malekmohammadi; A. R. Karbassi. "An integrated framework model for the analysis of sustainability in the agriculture water system (Case study, Jiroft plain- Kerman)", Journal of Environmental Studies, 45, 4, 2020, 679-691. magiran.com/p2152285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال