ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قادری، فرید شاهمیری، (1398). مدل سازی ریاضی و بررسی تاثیر مساحت دم افقی بر وضعیت پایداری بالگرد یک روتور اصلی در پرواز کروز، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(58)، 69-80. magiran.com/p2152347
Fatemeh Ghaderi , Farid Shahmiri, (2019). Mathematical modeling and investigating the effect of the area of the horizontal stabilizer on the stability of a single-main-rotor helicopter in forward flight, Journal of Modeling in Engineering, 17(58), 69-80. magiran.com/p2152347
فاطمه قادری، فرید شاهمیری، مدل سازی ریاضی و بررسی تاثیر مساحت دم افقی بر وضعیت پایداری بالگرد یک روتور اصلی در پرواز کروز. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(58): 69-80. magiran.com/p2152347
Fatemeh Ghaderi , Farid Shahmiri, Mathematical modeling and investigating the effect of the area of the horizontal stabilizer on the stability of a single-main-rotor helicopter in forward flight, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(58): 69-80. magiran.com/p2152347
فاطمه قادری، فرید شاهمیری، "مدل سازی ریاضی و بررسی تاثیر مساحت دم افقی بر وضعیت پایداری بالگرد یک روتور اصلی در پرواز کروز"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 58 (1398): 69-80. magiran.com/p2152347
Fatemeh Ghaderi , Farid Shahmiri, "Mathematical modeling and investigating the effect of the area of the horizontal stabilizer on the stability of a single-main-rotor helicopter in forward flight", Journal of Modeling in Engineering 17, no.58 (2019): 69-80. magiran.com/p2152347
فاطمه قادری، فرید شاهمیری، (1398). 'مدل سازی ریاضی و بررسی تاثیر مساحت دم افقی بر وضعیت پایداری بالگرد یک روتور اصلی در پرواز کروز'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(58)، صص.69-80. magiran.com/p2152347
Fatemeh Ghaderi , Farid Shahmiri, (2019). 'Mathematical modeling and investigating the effect of the area of the horizontal stabilizer on the stability of a single-main-rotor helicopter in forward flight', Journal of Modeling in Engineering, 17(58), pp.69-80. magiran.com/p2152347
فاطمه قادری؛ فرید شاهمیری. "مدل سازی ریاضی و بررسی تاثیر مساحت دم افقی بر وضعیت پایداری بالگرد یک روتور اصلی در پرواز کروز". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،58 ، 1398، 69-80. magiran.com/p2152347
Fatemeh Ghaderi ; Farid Shahmiri. "Mathematical modeling and investigating the effect of the area of the horizontal stabilizer on the stability of a single-main-rotor helicopter in forward flight", Journal of Modeling in Engineering, 17, 58, 2019, 69-80. magiran.com/p2152347
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال