ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز نوری، جاوید قهرمانی نهر، (1398). روش بهینه سازی استوار-امکانی در طراحی شبکه زنجیره تامین دارو در حالت عدم قطعیت و ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(58)، 249-266. magiran.com/p2152359
Faramarz Nory, Javid Ghahremani Nahr , (2019). Robust-possibilistic optimization method at design of a pharmaceutical supply chain network under uncertainty and discount on purchase the raw material, Journal of Modeling in Engineering, 17(58), 249-266. magiran.com/p2152359
فرامرز نوری، جاوید قهرمانی نهر، روش بهینه سازی استوار-امکانی در طراحی شبکه زنجیره تامین دارو در حالت عدم قطعیت و ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(58): 249-266. magiran.com/p2152359
Faramarz Nory, Javid Ghahremani Nahr , Robust-possibilistic optimization method at design of a pharmaceutical supply chain network under uncertainty and discount on purchase the raw material, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(58): 249-266. magiran.com/p2152359
فرامرز نوری، جاوید قهرمانی نهر، "روش بهینه سازی استوار-امکانی در طراحی شبکه زنجیره تامین دارو در حالت عدم قطعیت و ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 58 (1398): 249-266. magiran.com/p2152359
Faramarz Nory, Javid Ghahremani Nahr , "Robust-possibilistic optimization method at design of a pharmaceutical supply chain network under uncertainty and discount on purchase the raw material", Journal of Modeling in Engineering 17, no.58 (2019): 249-266. magiran.com/p2152359
فرامرز نوری، جاوید قهرمانی نهر، (1398). 'روش بهینه سازی استوار-امکانی در طراحی شبکه زنجیره تامین دارو در حالت عدم قطعیت و ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(58)، صص.249-266. magiran.com/p2152359
Faramarz Nory, Javid Ghahremani Nahr , (2019). 'Robust-possibilistic optimization method at design of a pharmaceutical supply chain network under uncertainty and discount on purchase the raw material', Journal of Modeling in Engineering, 17(58), pp.249-266. magiran.com/p2152359
فرامرز نوری؛ جاوید قهرمانی نهر. "روش بهینه سازی استوار-امکانی در طراحی شبکه زنجیره تامین دارو در حالت عدم قطعیت و ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،58 ، 1398، 249-266. magiran.com/p2152359
Faramarz Nory; Javid Ghahremani Nahr . "Robust-possibilistic optimization method at design of a pharmaceutical supply chain network under uncertainty and discount on purchase the raw material", Journal of Modeling in Engineering, 17, 58, 2019, 249-266. magiran.com/p2152359
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال