ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان زمانی، فاطمه عباسپور، سجاد صیفوری، (1398). مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوله های کربنی دو جداره با استفاده از تئوری غیرمحلی الاستیسیته، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(58)، 317-328. magiran.com/p2152364
Ehsan Zamani Ehsan Zamani , Fatemeh Abbaspour, Sajjad Seifoori, (2019). Impact of nanoparticles on double-walled carbon nanotubes, using nonlocal elasticity theory, Journal of Modeling in Engineering, 17(58), 317-328. magiran.com/p2152364
احسان زمانی، فاطمه عباسپور، سجاد صیفوری، مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوله های کربنی دو جداره با استفاده از تئوری غیرمحلی الاستیسیته. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(58): 317-328. magiran.com/p2152364
Ehsan Zamani Ehsan Zamani , Fatemeh Abbaspour, Sajjad Seifoori, Impact of nanoparticles on double-walled carbon nanotubes, using nonlocal elasticity theory, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(58): 317-328. magiran.com/p2152364
احسان زمانی، فاطمه عباسپور، سجاد صیفوری، "مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوله های کربنی دو جداره با استفاده از تئوری غیرمحلی الاستیسیته"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 58 (1398): 317-328. magiran.com/p2152364
Ehsan Zamani Ehsan Zamani , Fatemeh Abbaspour, Sajjad Seifoori, "Impact of nanoparticles on double-walled carbon nanotubes, using nonlocal elasticity theory", Journal of Modeling in Engineering 17, no.58 (2019): 317-328. magiran.com/p2152364
احسان زمانی، فاطمه عباسپور، سجاد صیفوری، (1398). 'مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوله های کربنی دو جداره با استفاده از تئوری غیرمحلی الاستیسیته'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(58)، صص.317-328. magiran.com/p2152364
Ehsan Zamani Ehsan Zamani , Fatemeh Abbaspour, Sajjad Seifoori, (2019). 'Impact of nanoparticles on double-walled carbon nanotubes, using nonlocal elasticity theory', Journal of Modeling in Engineering, 17(58), pp.317-328. magiran.com/p2152364
احسان زمانی؛ فاطمه عباسپور؛ سجاد صیفوری. "مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوله های کربنی دو جداره با استفاده از تئوری غیرمحلی الاستیسیته". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،58 ، 1398، 317-328. magiran.com/p2152364
Ehsan Zamani Ehsan Zamani ; Fatemeh Abbaspour; Sajjad Seifoori. "Impact of nanoparticles on double-walled carbon nanotubes, using nonlocal elasticity theory", Journal of Modeling in Engineering, 17, 58, 2019, 317-328. magiran.com/p2152364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال