ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دلیری، (1399). ارتباط بین جای پای اکولوژیک و رشد اقتصادی در کشورهای D8: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از مدل PSTR، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10(39)، 81-112. magiran.com/p2153157
Hassan Daliri, (2020). Relationship between Ecological Footprint and Economic Growth in D8 Countries: Testing the Kuznets Environmental Hypothesis Using PSTR Model, Journal of Economic Modeling Research, 10(39), 81-112. magiran.com/p2153157
حسن دلیری، ارتباط بین جای پای اکولوژیک و رشد اقتصادی در کشورهای D8: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از مدل PSTR. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1399؛ 10(39): 81-112. magiran.com/p2153157
Hassan Daliri, Relationship between Ecological Footprint and Economic Growth in D8 Countries: Testing the Kuznets Environmental Hypothesis Using PSTR Model, Journal of Economic Modeling Research, 2020; 10(39): 81-112. magiran.com/p2153157
حسن دلیری، "ارتباط بین جای پای اکولوژیک و رشد اقتصادی در کشورهای D8: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از مدل PSTR"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 10، شماره 39 (1399): 81-112. magiran.com/p2153157
Hassan Daliri, "Relationship between Ecological Footprint and Economic Growth in D8 Countries: Testing the Kuznets Environmental Hypothesis Using PSTR Model", Journal of Economic Modeling Research 10, no.39 (2020): 81-112. magiran.com/p2153157
حسن دلیری، (1399). 'ارتباط بین جای پای اکولوژیک و رشد اقتصادی در کشورهای D8: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از مدل PSTR'، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10(39)، صص.81-112. magiran.com/p2153157
Hassan Daliri, (2020). 'Relationship between Ecological Footprint and Economic Growth in D8 Countries: Testing the Kuznets Environmental Hypothesis Using PSTR Model', Journal of Economic Modeling Research, 10(39), pp.81-112. magiran.com/p2153157
حسن دلیری. "ارتباط بین جای پای اکولوژیک و رشد اقتصادی در کشورهای D8: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از مدل PSTR". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10 ،39 ، 1399، 81-112. magiran.com/p2153157
Hassan Daliri. "Relationship between Ecological Footprint and Economic Growth in D8 Countries: Testing the Kuznets Environmental Hypothesis Using PSTR Model", Journal of Economic Modeling Research, 10, 39, 2020, 81-112. magiran.com/p2153157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال